God has promised to be with you

2019-08-29
Joshua 1:5 NIV

The Bible says, “After the death of Moses…the Lord said to Joshua…’Moses my servant is dead…get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to [you]'” (vv. 1-2 NIV). Joshua knew Moses was dead, and Israel knew it too. So why did God remind him? Because Joshua wasn’t just following a leader, he was following a legend. Moses had been Israel’s security blanket for forty years. He was the quintessential go-to guy. He led an entire generation out of 400 years of captivity in a single night. He parted a sea with the wave of a stick. He prayed and God rained down bread from heaven each day. When the nation was about to die of thirst, he struck a rock and water filled canteens. By any measurement, Moses was a massive success. But why? Was it his ingenuity? His creativity? His genius? No, it was the presence of God in his life. But now Moses was gone, and for Joshua that was bad news. But the good news was that God remained. “No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you; I will never leave you nor forsake you.” You say, “But that’s an Old Testament promise.” Then read this: “For no matter how many promises God has made, they are ‘Yes’ in Christ. And so through him the ‘Amen’ is spoken by us to the glory of God” (2 Corinthians 1:20 NIV). Today God has promised to be with you. Believe Him!

Soul food: Ezek 16:53-19:14; Matt 22:1-14; Ps 103:13-22; Prov 19:17

God het beloof om saam met jou te wees


Josua 1:5 NLV

Die Bybel sê: ‘Nadat Moses… dood is, het die Here met Josua… gepraat. Hy het vir hom gesê: ‘Noudat my dienaar Moses dood is, moet jy gereedmaak om my volk deur die Jordaanrivier te lei na die land toe wat Ek vir hulle gee’ (verse 1-2 NLV). Josua en Israel het geweet dat Moses dood is. Hoekom het God hom dan daaraan herinner? Omdat Josua nie net ‘n leier nie, maar ‘n legende opgevolg het. Moses was vir veertig jaar lank Israel se sekuriteitskombers. Hy het ‘n hele generasie in ‘n enkele nag uit Egipte gelei. Hy het ‘n see met die swaai van sy kierie geskei. Hy het gebid en God het brood uit die hemel laat reën. Toe die nasie op die punt was om van die dors dood te gaan, het hy ‘n rots gekap en water aan hulle voorsien. Moses was volgens enige maatstaf ‘n sukses. Hoekom was hy egter so ‘n groot sukses? Was dit as gevolg van sy eie vindingrykheid? Sy eie kreatiwiteit? Sy eie slimheid? Nee, dit was as gevolg van God se teenwoordigheid in sy lewe. Moses was egter nou nie meer daar nie, wat slegte nuus vir Josua was. Die goeie nuus wat God is, het egter agtergebly. ‘Niemand sal teen jou bestand wees solank jy leef nie. Soos wat Ek by Moses was, so sal Ek ook saam met jou wees. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit los nie.’ Jy sê: ‘Maar dis ‘n Ou Testamentiese belofte.’ Lees dan die volgende: ‘want al die beloftes van God in Christus Jesus is ‘n volmondige ‘ja.’ Daarom is dit ook deur Christus se toedoen dat ons, om God te verheerlik, daarop ‘Amen’ sê’ (2 Korintiërs 1:20 NLV). Vandag het God belowe om saam met jou te wees. Glo Hom!

Sielskos: Eseg 16:53-19:14; Matt 22:1-14; Ps 103:13-22; Spr 19:17

Spiritual yet still carnal

2019-08-28
Galatians 4:19 NIV

When you become a Christian you discover that part of you wants to walk “in newness of life” (Romans 6:4), while another part wants to walk “after the flesh” (Romans 8:5). And you would, if it weren’t for God’s Spirit who lives in your divided house and “groans” when you do certain things, challenging you with God’s Word (See John 16:7-14). The truth is, your new heart is still living in your old body. One author writes: “When I first came to Christ I thought others had mastered a level of holiness that always eluded me. So I attacked my carnality with passion! I didn’t realize that everything that’s born needs time to grow. I was expecting an immediate, all-inclusive metamorphosis that would make me the kind of person God could really love. I now realize His love isn’t doled out on a merit system: If you do well, He loves you, and if you don’t, He doesn’t.” God doesn’t want do-it-yourself righteousness. The Bible says, “He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ” (Philippians 1:6). Paul writes, “My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you.” God alone knows the process it will take for the Christ who saved you to be formed in you! We each travel our own paths at our own pace, but our goal is the same: to bear a greater resemblance to our heavenly Father. And getting us there is God’s job – so let Him do it. Your job is to keep walking with Him day by day as He does it.

Soul food: Ezek 14:1-16:52; Matt 21:33-46; Ps 103:1-12; Prov 19:12-16

Wil jy regtig God se seën hê?

2019-08-27
Genesis 32:24 AFR53

Sommige van jou grootste gevegte in die lewe sal met God wees. Dis omdat daar ‘n ‘Jakob natuur’ in elkeen van ons is wat die wil van God teenstaan, en wat ons moet hanteer. Dieselfde God wat vir Jakob gevra het: ‘Wat is jou naam?’ sal ook vir jou vra om jouself te identifiseer. Totdat jy nie gewillig is om ‘n eerlike evaluasie te doen en eerlik te antwoord nie, kan jou lewe nie ten goede verander nie. God moes Jakob breek deur sy heup uit sy potjie te slaan. Jakob het sy seën dieselfde tyd as wat hy sy gebrek gekry het, ontvang. Vra jouself af: ‘Wil ek regtig God se seën in my lewe hê?’ Voor jy antwoord, stop eers en vra jouself die volgende vrae: 1) Is ek gewillig om dit wat ek wil hê, maar nie in God se wil vir my is nie, te laat gaan? 2) Begeer ek wat ander mense het, eerder as om vir God se voorsiening vir my te wag? 3) Hou ek aan om oor my regte te praat omdat ek nie myself heeltemal aan God oorgegee het nie? 4) Het ek ander mense waarlik lief en plaas ek hulle eerste? 5) Beoefen ek die daaglikse dissipline van gebed en Bybelstudie? 6) Laat ek God toe om my te bemark, eerder as om myself te probeer bevorder? 7) Is ek vreugdevol te midde van teenspoed en vertrou ek God om Jesus se karakter in my te herproduseer? 8) Neem ek risiko’s in gehoorsaamheid aan God in plaas van om aan vrees toe te gee en dit veilig te speel? Nie net sal jou antwoorde op hierdie vrae jou dissipelskap, jou rigting en jou lotsbestemming bepaal nie – dit sal ook jou vlak van seën bepaal.

Sielskos: Eseg 10-13; Matt 21:18-32; Ps 84; Spr 19:11

Wrestling with God


Genesis 32:24 NCV

In Genesis 32, we find the story of Jacob wrestling with God. We are told: ‘Jacob was alone, and a man came and wrestled with him until the sun came up.’ This man was in fact an angel, or actually God Himself. Hosea wrote: ‘When Jacob wrestled with the angel and won, he cried and asked for his blessing’ (Hosea 12:4 NCV). God did bless Jacob, but before that blessing, God dislocated his hip. This probably wasn’t what Jacob was wanting. The dislocated hip meant that Jacob would have to be reliant on God. He could no longer depend only on his own strength. When we think about wrestling with God, we can think it means trying to make God do things our way, to bless us the way we want to be blessed, and to give us the things we think would make our lives better. But wrestling with God is a process of laying down our plans and desires, and learning to trust God to provide and fulfil His promises for our lives. There’s a ‘Jacob nature’ in each of us that resists the will of God, and it has to be dealt with. Here are a few questions we need to ask ourselves: 1) Am I willing to let go of what I want if it’s not God’s will for me? 2) Do I want what others have instead of waiting for God’s provision for me? 3) Do I keep talking about my rights because I haven’t fully surrendered to God? God longs to bless us, but that blessing won’t always look like we thought it would. Sometimes we need to lay things down before the blessing comes. We need to surrender all of ourselves to Him.

Ezek 10-13; Matt 21:18-32; Ps 84; Prov 19:11