Die waarde van ‘n vertroueling

2020-07-31
1 Samuel 18:1 ABA

Dit maak seer wanneer jy ontdek dat nie almal jou beste belange op die hart dra nie. Dus moet jy leer om te onderskei en te weet op watter vlak jy met mense moet omgaan. Gewoonlik is daar net ‘n paar mense wat in jou binnesirkel moet wees. Dit is hoekom jy wys moet wees oor wie jy in daardie sirkel toelaat. Ons sien dit in die lewens van Dawid en Jonatan geïllustreer. Dawid het nie ‘n goeie verhoudig met koning Saul, die pa van sy beste vriend Jonatan, gehad nie. Jonatan het Dawid se geheime gehou en hom met sy lewe beskerm, selfs toe dit sy familie verontrief het. Jonatan wou homself nie verhoog, sy eie selfbeeld aanblaas of sy eie vooruitgang met sy verhouding met Dawid orkestreer nie. Nee, hulle het eenvoudig ‘n sielsverbintenis gehad. Die krag van ‘n vertroueling lê in sy stilte. As iemand ‘n skinderbek is, diskwalifiseer hulle hulself outomaties. Ons moet gerus in die sekuriteit van hierdie verhoudings kan wees, sodat ons onsself kan uitdruk, inligting bymekaar kan maak en wyse raad kan kry. Andersins sal ons die nagevolge van die verkeerde mense wat te veel van ons weet, smaak. Vertrouelinge hou nie net ons geheime nie, hulle weier ook om daardie bevoorregte informasie vir hulle eie gewin uit te buit. Hulle gee regtig vir ons om en gooi nie ons foute van die verlede in ons gesigte terug nie. Hulle weier om die woorde: ‘Ek het jou mos gesê,’ te uiter. Sulke mense is vir die langtermyn in jou lewe, dus moet jy hulle erken en hulle koester.

Sielskos: Deut 1-2; Luk 10:25-37; Ps 78:32-39; Spr 16:31

The value of a confidant


1 Samuel 18:1 KJV

It hurts when you discover that not everyone has your best interests at heart. So you must learn to be more discerning, and know on what level to interact with people. Usually only a few people belong in your inner circle. That’s why you must be wise when it comes to who you allow into that circle. We see this illustrated in the lives of David and Jonathan. David was at odds with King Saul, the father of his best friend, Jonathan. Jonathan kept David’s secrets and protected him with his very life, even when faced with displeasing his own family. Jonathan wasn’t seeking to elevate himself, inflate his own self-importance, or orchestrate his own advancement through his relationship with David. Simply stated, they had a “soul connection.” The strength of a confidant lies in their silence. If someone’s a gossiper, they automatically disqualify themselves. We must be able to rest in the security of these relationships, in order to express ourselves, gather information, and glean wise counsel. Otherwise, we reap the consequences of having the wrong people know too much about us. Confidants not only maintain our secrets, they refuse to exploit that privileged information for their own gain. They really care about us, and don’t throw our past mistakes in our face. They refuse to utter the words “I told you so.” Such people are in your life for the long haul, and you must recognize and cherish them.

Soul food: Deut 1-2; Luke 10:25-37; Ps 78:32-39; Prov 16:31

Friendship


1 Samuel 18:1 NLT

How many people would you say are your true friends? Usually we only have a few people in our inner circle. These are the people who we’re close to, who we trust, and who we can be open with. We need to be wise when it comes to who we allow into that circle. It really hurts when we discover that not everyone has our best interests at heart. So we must learn to be discerning, and know on what level to interact with people. A great biblical example of this can be found when we look at the lives of David and Jonathan. They became good friends quickly. The Bible tells us that ‘after David had finished talking with Saul, he met Jonathan, the king’s son. There was an immediate bond between them.’ When David was out of favour with King Saul, Jonathan kept David’s secrets and protected him, even when faced with displeasing his own family. Jonathan wasn’t seeking to advance himself through his relationship with David. He was a true friend. If someone’s a gossiper, they automatically disqualify themselves as a good person to have in our inner circle of friends. We need to be able to trust that we can speak to people in confidence so that we can express ourselves and get wise advice. True friends really care about us, and don’t bring up our past mistakes to manipulate us. The Bible warns us: ‘One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother’ (Proverbs 18:24 NIV). If we have close friends like this, we need to appreciate them and thank God for them.

Deut 1-2; Luke 10:25-37; Ps 78:32-39; Prov 16:31

Your daily “spiritual supplements”

2020-07-30
2 Corinthians 3:5 NKJV

Christian counselor Dr. Ann Shorb writes, “Each morning I reach for an assortment of nutritional supplements. Each has something I need, but not one by itself is enough to provide everything.” Here are the “spiritual supplements” she says she takes: (1) His death on the cross is sufficient for my salvation: “He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him…He…lives to make intercession for them” (Hebrews 7:25 NKJV). (2) His strength is sufficient for my weakness: “He gives strength to those who are tired and more power to those who are weak” (Isaiah 40:29 NCV). (3) His authority is sufficient for my struggles: Jesus said, “All authority has been given to Me in heaven and…earth. Go therefore” (Matthew 28:18 NKJV). (4) His power is sufficient to restore me: “The Lord upholds all who fall, and raises…all who are bowed down” (Psalm 145:14 NKJV). (5) His wisdom and knowledge are sufficient to direct me: “He knows the way that I take; when He has tested me, I shall come forth as gold” (Job 23:10 NKJV). (6) His grace is sufficient for all my needs: “My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness” (2 Corinthians 12:9 NKJV). Sometimes you’ll hear Psalm 51:12 quoted as “Restore unto me the joy of my salvation,” instead of “Restore unto me the joy of thy salvation.” There’s a big difference! My salvation means me working to be saved and never knowing if I’ve done enough. Thy salvation depends totally on Christ’s finished work on Calvary. It acknowledges that while we’ll never be “sufficient of ourselves…our sufficiency is from God.”

Soul food: Acts 27-28; Luke 10:13-24; Ps 78:17-31; Prov 16:26-30

Jou daaglikse ‘geestelike aanvullings’


2 Korintiërs 3:5 NLV

Die Christelike berader, dr Ann Shorb, skryf: ‘Elke oggend drink ek ‘n verskeidenheid voedingsaanvullings. Elkeen van hulle bevat iets wat ek nodig het, maar nie een van hulle is genoeg om alles op sy eie te voorsien nie.’ Hier is die ‘geestelike aanvullings’ wat sy elke oggend neem: 1) Sy dood aan die kruis is voldoende vir my verlossing: ‘Gevolglik kan Hy hulle wat deur Hom na God toe gaan, eens en vir altyd verlos. Ja, Hy leef vir altyd om hulle saak voor God te bepleit!’ (Hebreërs 7:25 NLV). 2) Sy krag is voldoende vir my swakheid: ‘Hy gee krag aan dié wat moeg is. Hy maak die magteloses sterk’ (Jesaja 40:29 NLV). 3) Sy gesag is voldoende vir my stryd: Jesus het gesê: ‘…God het die volle mag oor hemel en aarde aan My toevertrou. Gaan dan…’ (Matteus 28:18-19 NLV). 4) Sy krag is voldoende om my te herstel: ‘Die Here help almal wat geval het en dié wat swaarkry, tel Hy op’ (Psalm 145:14 NLV). 5) Sy wysheid en kennis is voldoende om my te lei: ‘Maar Hy weet waarheen ek gaan! Wanneer Hy my toets soos goud in ‘n vuur sal Hy my onskuldig verklaar’ (Job 23:10 NLV). 6) Sy genade is voldoende vir al my behoeftes: ‘…My genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking…’ (2 Korintiërs 12:9 NLV). Dawid het gesê: ‘Gee my tog weer die vreugde van u redding…’ (Psalm 51:14 NLV). My redding beteken dat ek moet werk om gered te word en dat ek nooit sal weet of ek genoeg gedoen het nie. U redding hang egter totaal van Christus se voltooide werk op Golgota af. Dit erken dat ons nooit self bekwaam sal wees nie, maar ‘…Ons bekwaamheid kom van God’.

Sielskos: Hand 27-28; Luk 10:13-24; Ps 78:17-31; Spr 16:26-30