Getting out of your boat

2020-06-30
Matthew 14:29 NIV

Matthew records, “Then Peter got…out of the boat, walked on the water and came toward Jesus.” Today, ask yourself these three questions: (1) What’s my boat? It’s whatever gives you your greatest sense of security. It’s what you’re tempted to put your trust in when life gets stormy. To know what your boat is, ask yourself, “What is it that produces the most fear in me, especially when I think of leaving it behind and stepping out in faith?” (2) What’s keeping me from getting out of my boat? Fear. Fear of people, fear of failure, fear of criticism, fear of lack. In order to grow, you must go into new territory, and each time you do, you’ll experience fear. It never goes away. But each time you get out of your boat, you become a little more able to do it the next time, and you begin to realize that fear doesn’t have the power to destroy you. So when Jesus says to you, “Come,” start walking, He won’t let you drown. (3) What will I forfeit by staying in my boat? Your destiny. To achieve what you have not yet achieved, you must attempt what you have not yet attempted. Will there be risks? Yes. Baseball’s greatest hitters fail two times out of every three. But they know that if they don’t step up to the plate, they’ll never experience the joy of hitting a home run. Understand this: If you stay in your boat, you’ll eventually die there, and end up wondering what your life might have been if only you’d been willing to get out of your boat.

Soul food: Jer 10-13; Luke 3:21-38; Ps 95; Prov 14:29-33

Klim uit jou boot uit


Matteus 14:29 ABA

Matteus skryf: ‘…Petrus het uit die boot geklim, en toe het hy op die water geloop na Jesus toe.’ Vra jouself vandag drie vrae af: 1) Wat is my boot? Dit is dit wat jou jou grootste sin van sekuriteit gee. Dis waarop jy jou vertroue wil plaas wanneer die lewe stormagtig raak. Om uit te vind wat jou boot is, vra jouself af: ‘Wat is dit wat die meeste vrees in my veroorsaak, veral wanneer ek daaraan dink om dit agter te laat en in geloof uit te tree? 2) Wat weerhou my daarvan om uit my boot te klim? Vrees. Vrees vir mense, vrees vir mislukking, vrees vir kritiek, vrees vir te min. Om te groei, moet jy nuwe gebiede binnegaan en elke keer wanneer jy dit doen, sal jy vrees ervaar. Dit gaan nooit weg nie. Elke keer wat jy egter uit jou boot uitklim, word jy meer in staat om dit volgende keer weer te doen en begin jy besef dat dit nie die mag het om jou te vernietig nie. As Jesus dus vir jou sê: ‘Kom,’ begin loop. Hy sal nie toelaat dat jy verdrink nie. 3) Wat sal ek prysgee as ek in my boot bly? Jou lotsbestemming. Om te bereik wat jy nog nie bereik het nie, moet jy probeer wat jy nog nie probeer het nie. Sal daar risiko’s wees? Ja. Bofbal se beste kolwers misluk twee uit drie keer. Hulle weet egter dat indien hulle nie op die veld is nie, sal hulle nooit die vreugde ervaar om ‘n tuislopie te slaan nie. As jy in jou boot bly, sal jy uiteindelik daarin sterf; en wonder wat jou lewe kon gewees het as jy maar net gewillig was om uit jou boot te klim.

Sielskos: Jer 10-13; Luk 3:21-38; Ps 95; Spr 14:29-33

Get out of the boat


Matthew 14:29 ESV

Comfort zones can be challenging to leave. We like things as they are; we don’t want change. It can feel risky to do something different. The Bible tells us that ‘Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus.’ He took a risk and left his comfort zone. Will we do the same? Here are some questions to help us think about it: 1) What’s my boat? Our boat is whatever gives us our sense of security. It’s what we’re tempted to put our trust in when life gets stormy. If we’re not sure what our boat is, we can ask ourselves, ‘What would cause me fear if I had to leave it behind and step into something new?’ 2) What’s keeping me from getting out of my boat? The thing that often stops us is fear. That might be fear of people, fear of failure, fear of criticism, or fear of not having enough. In order to grow, we have to step out into new territory, and each time we do that, we’ll experience fear. But each time we get out of our boat, we become a little more able to do it the next time, and we begin to realise that fear doesn’t have the power to control us. 3) What will I lose by staying in my boat? If we stay in our comfort zones, we won’t reach our full potential and we won’t be able to achieve everything that God has called us to do. It might feel like a risk, but if we don’t take the risk then we might spend our lives wondering what would have happened if we’d stepped out of the boat.

Jer 10-13; Luke 3:21-38; Ps 95; Prov 14:29-33

Dis nooit te laat vir God nie

2020-06-29
Jesaja 57:18 NLV

‘Is dit te laat vir God om iets met my te doen?’ vra jy. Dis nooit te laat vir God nie! Ons lees in die Skrif van gebroke mense wat God op wonderlike manier opgehef het. Hy het Moses, ‘n moordenaar, gebruik om die Hebreeuse slawe te red. Hy het Jacob, ‘n leuenaar en ‘n verkuller, gebruik om sy belofte aan Abraham te vervul. Hy het selfs vir Ragab, ‘n prostituut, in die Messias se familieboom ingesluit. As God hulle verlos het, kan Hy jou ook verlos. Gebrokenheid moet jou nooit vasgevang hou nie. Nee, dit moet jou eerder in ‘n lewe van vryheid loslaat. ‘n Waarlik gebroke mens kan die realiteit van Johannes 15:5 verstaan, waar Jesus gesê het: ‘…sonder My kan julle niks doen nie’ (NLV). ‘n Gebroke persoon wat geleer het om op God staat te maak, is ‘n krag om mee rekening te hou. Wanneer jy na ‘n verlede wat met mislukkings besaai is kyk, is dit moeilik om ‘n blink toekoms te sien, net soos dit moeilik is om te bestuur wanneer jy in die truspieëltjie kyk. Jy moet van tyd tot tyd in jou truspieëltjie kyk, maar wanneer jy slegs daarop fokus sal jy jouself en ander mense seermaak. Dis hoekom die voorruit soveel groter as die truspieëltjie is – dit wys jou waarheen jy op pad is in plaas van waar jy was! Wanneer jy na God toe draai, sal Hy jou vergewe, jou herstel en jou vir sy doelwitte gebruik. Hy het gesê: ‘Ek het gesien wat hy doen, maar sal hom gesond maak! Ek sal hom begelei en hom herstel en vertroos. Ek sal sorg dat roubeklaers My weer loof…’ (Jesaja 57:18-19 NLV). Die woord vir jou vandag is dus – dis nooit te laat vir God nie!

Sielskos: Jer 7-9; Luk 3:11-20; Ps 64; Spr 14:25-28

It’s never too late for God


Isaiah 57:18 NLT

Are you asking, “Is it too late for God to do something with me?” It’s never too late for God! In Scripture we read about broken people God raised up in marvelous ways. He used Moses, a murderer, to deliver the Hebrew slaves. He used Jacob, a liar and a trickster, to fulfill His promise to Abraham. He even included Rahab, a harlot, in the messianic family line. And if God redeemed them, He can redeem you too. Brokenness should never keep you bound. Rather, it should release you into a life of freedom. A truly broken person understands the reality of John 15:5, where Jesus said, “Apart from me you can do nothing” (NLT). A broken person who has learned to depend on God is a force to be reckoned with. When you’re looking at a past strewn with failures, it’s difficult to see a bright future, just as it’s difficult to drive when you’re looking in the rearview mirror. You need to glance in your rearview mirror occasionally, but if you keep focusing on it you’ll end up hurting yourself and others. That’s why the windshield is so much bigger than the rearview mirror – it shows you where you’re headed instead of where you’ve been! When you turn to God He will forgive you, restore you, and use you for His purposes. He said, “I have seen what they do, but I will heal them anyway! I will lead them. I will comfort those who mourn, bringing words of praise to their lips” (Isaiah 57:18-19 NLT). The word for you today is – it’s never too late for God!

Soul food: Jer 7-9; Luke 3:11-20; Ps 64; Prov 14:25-28