Clean heart

2018-12-31
2 Chronicles 29:5 NCV

When Ahaz was king of Judah, he destroyed some parts of the temple, and encouraged the people to worship idols. In 2 Chronicles 28, we’re told that ‘he did not do what the LORD said was right…He made metal idols to worship Baal’ (vv.1-2 NCV). We’re also told that: ‘In every town in Judah, Ahaz made places for burning sacrifices to worship other gods’ (v.25 NCV). But when his son Hezekiah became king, he did things God’s way. He set about repairing the temple. He told the priests to ‘Make holy the Temple of the LORD’ Over time, the priests removed everything unclean from the temple (you can read the full story in 2 Chronicles 28 and 29). Sometimes we can end up living like people in Ahaz’s reign. We begin to worship idols like money, popularity, appearance, career success – basically anything that takes us away from putting God first. Kings that had gone before Hezekiah had ‘let the fire go out in the [temple] lamps’ (2 Chronicles 29:7 NCV). The Bible tells us that our bodies are temples of the Holy Spirit (take a look at 1 Corinthians 16:9) and we can often let the fire go out in us too. We can lose our passion for serving God, and we can shut God’s light out when we keep hidden secrets and habits that we don’t want anyone else to know about. But we can ask God to help us ‘remove from the temple everything that makes it impure’. He can bring light back into parts of our heart that we’ve kept hidden. He can show us where things like bitterness, fear, and envy need to be removed from our hearts. He can help us clear out the old to make room for the new.

Job 39-42; Luke 2:51-52; Ps 139:13-24; Ecc 11:7-10

Tyd om huis skoon te maak!


2 Kronieke 29:5 NLV

In Skotland is daar ‘n nuwejaarstradisie wat behels om jou huis skoon te maak, die as uit jou vuurherd te vee en om jou uitstaande skuld af te betaal. Dit gaan daaroor om die oue weg te neem om plek vir die nuwe te maak. Van tyd tot tyd moet jy ook jou geestelike huis skoonmaak. Die Bybel sê, ‘…Verwyder alles wat besoedel is…’ Hoekom? Omdat verkeerde houdings, slordige vakmanskap en slegte gewoontes oor tyd insluip en ons vir dit wat belangrik is, verblind. Sheila Coleman sê: ‘Tien jaar gelede het ek die huis van bo tot onder skoongemaak. Ek het elke hoekie en draaitjie afgestof en die bad en wasbak geskrop tot hulle geblink het. Die huis was nog nooit so skoon nie. Vandag – tien jaar later, is dit steeds skoon. Dit was nog nooit weer nodig vir my om die stoffer of stofsuier op te tel of die kombuistoonbank af te vee nie. My huis lyk steeds so skoon soos dit daardie dag gelyk het, nè? Verkeerd! Ons moet aanhoudend ons geestelike huis skoonmaak, omdat ons in ‘n vuil wêreld lewe. Net soos na ons huise, karre en klere omgesien moet word, moet ons harte – ons geestelike huise – op ‘n gereelde basis skoongemaak word. Nie een keer ‘n week of een keer ‘n maand nie; en verseker nie elke tien jaar of een keer in ‘n leeftyd nie. Ons moet God toelaat om ons elke dag skoon te maak en te vernuwe. Is daar ‘n kamer in jou ‘huis’ wat jy Hom nog nie toegelaat het om skoon te maak nie? As dit ‘n rukkie is vandat God jou hart deeglik skoongemaak het, maak die volgende jou gebed: Here, maak my hart skoon sodat U deur my kan skyn en kan lewe.’

Sielskos: Job 39-42; Luk 2:51-52; Ps 139:13-24; Pred 11:7-10

Time to clean house!


2 Chronicles 29:5 NKJV

In Scotland they have a New Year’s tradition that involves cleaning out your house, dumping the old ashes from your fireplace, and paying off your outstanding debts. It’s about clearing out the old to make room for the new. And from time to time you must clean your spiritual house too. The Bible says, “Carry out the rubbish.” Why? Because over time wrong attitudes, shoddy workmanship, and bad habits creep in and blind us to what’s important. Sheila Coleman says: “Ten years ago I cleaned house from top to bottom. I dusted every nook and cranny…scrubbed the bath and every sink until they shone. I even took a toothbrush to the grout in the kitchen. That house had never been so clean. And today – ten years later…it’s still clean. I’ve never had to pick up another duster…vacuum…or wash the kitchen counter…and my house looks as clean as it did that day, right? WRONG! We continually need spiritual housecleaning because we live in a dirty world. Just as our homes…cars and clothes have to be maintained…our hearts – our spiritual homes – need to be cleaned on a regular basis. Not once a week or once a month, and certainly not once every ten years, or once in a lifetime. We need to let God have His way in us every day, to clean us up and renew us…Is there a room in your ‘house’ you haven’t allowed Him to clean? If it’s been a while since God did a thorough heart-cleaning, make this your prayer: Lord, clean my heart so You can live and shine through me.”

Soul food: Job 39-42; Luke 2:51-52; Ps 139:13-24; Ecc 11:7-10

Sê: ‘Dit eindig by my’

2018-12-30
Rigters 6:25 NLV

Toe die engel van die Here vir Gideon geroep het, was hy besig om op die vloer van ‘n parskuip koring uit te slaan, waar hy vir die Midianiete probeer wegkruip het (sien vers 11). Dis interessant, omdat God op die punt was om hom te gebruik om die Midianietiese magte te verslaan en Israel te bevry. Voor hy dit egter kon doen, was daar eers familiesake wat hy moes hanteer – soos die altaar wat sy pa vir ‘n valse god genaamd Baäl gebou het. Dit was al jare in die familie. Dus het God gesê, ‘…Breek jou pa se altaar vir Baäl af… Kom bou dan ‘n stewige altaar vir die Here jou God…’ (verse 25-26 NLV). Dinge soos woede, verslawing, mishandeling en affairs mag dalk deel van jou familiegeskiedenis wees, maar dit hoef nie deel van jou toekoms te wees nie. Nie net sal God jou hart en seer genees nie, maar Hy sal jou gebruik om die harte en seer van jou kinders te genees. Die generasies se gemors kan hier en nou ophou. Jy hoef nie vir jou kinders dit te gee wat jou voorsate vir jou gegee het nie. Bring dit in die ope en lê dit voor God. Onthulling lei tot genesing. As dit jou sal help om ‘n volwasse Christelike berader te kry, doen dit! ‘…laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe…’ (Romeine 12:2 NLV). Nee, dit sal nie oornag gebeur nie. Skade wat aan jou in jou vormingsjare aangerig is, sal tyd neem om te genees, maar God sal dag vir dag met jou werk totdat Hy jou heel gemaak het. Laat die genesing begin. Staan in geloof op, neem beheer van jou lewe en verklaar: ‘Dit eindig by my en dit eindig hier en nou.’

Sielskos: Matt 6:5-15; Dan 6:1-16; Jak 5:13-18; 1 Tess 5:16-18

Say “It ends with me”


Judges 6:25 NLT

When the angel of the Lord called Gideon, he was threshing wheat at the bottom of a winepress, trying to hide the grain from the Midianites (See v. 11). That’s interesting, because God was about to use him to destroy the forces of Midian and liberate Israel. But before he could do so, there were a few family dynamics to be dealt with – like the altar his father built to a false god called Baal. It had been in the family for years. So God said, “Pull down your father’s altar to Baal…Then build an altar to the Lord your God” (vv. 25-26 NLT). Understand this: Things like anger, addiction, abuse, and affairs may be part of your family history, but they don’t have to be part of your future. Not only will God heal your heart and hurts, He will use you to heal the hearts and hurts of your children. The generational garbage can stop here and now. You don’t have to give your kids what your ancestors gave you. Bring it out into the open and lay it before the Lord. Revealing leads to healing. And if having a mature Christian counselor helps, get one! “Let God transform you into a new person by changing the way you think” (Romans 12:2 NLT). No, it won’t happen overnight. Damage done to you in the formative years of your life will take time to heal, and God will work with you day by day until He has made you whole. But let the healing begin. Rise up in faith, take control of your life, and declare: “It ends with me, and it ends here and now.”

Soul food: Matt 6:5-15; Dan 6:1-16; James 5:13-18; 1 Thes 5:16-18