Finances

2019-01-31
Matthew 6:24 NIV

Money is one of the things that can cause problems. If handled well, it’s useful for us living our lives and helping others. But when we get into debt, rely on retail therapy to feel better, feel like our value depends on our salary, or simply just love money rather than God, we can end up living in an ungodly way. God never says that we shouldn’t have money, and that we shouldn’t spend it, but the Bible does give us some guidelines to help us be godly stewards of our finances. Saving money is a great, and necessary, way to prepare for the future, and to make sure we have enough for days to come. But we shouldn’t save to the point of never relying on God to provide for us, and at the expense of being generous givers. Matthew 6 says: ‘Don’t store treasures for yourselves here on earth where moths and rust will destroy them and thieves can break in and steal them. But store your treasures in heaven where they cannot be destroyed by moths or rust and where thieves cannot break in and steal them’ (vv.19-20 NCV). We can’t take all our money with us when we die, so let’s make sure that we’re sensible and godly in the way we’re saving. We also shouldn’t be spending our money all on ourselves. Throughout the Bible, we’re called to live selflessly. We need to be generous and sacrificial in our giving. When we see people in need, and we have the means to help, let’s help them out. Let’s give what we can to our churches to help them reach more people. And most importantly, let’s remember that we can’t serve both God and money. Which will you choose to serve?

Gen 1-3; Luke 7:11-23; Ps 107:23-32; Prov 3:25-26

Verminder jou skuld


Spreuke 22:7 NLV

Albert Einstein het geglo dat die Reël van 72 (saamgestelde rente) ‘n belangriker ontdekking as sy relatiwiteitsteorie was. Die reël werk so: Deel 72 deur die rentekoers van jou spaargeld om die aantal jare te kry wat dit gaan neem vir jou spaargeld om te verdubbel. Byvoorbeeld: eenduisend rand wat teen 6 persent jaarlikse rente belê is, sal binne 12 jaar tot tweeduisend rand vermeerder. Kredietkaartverskaffers ken egter ook die Reël van 72. As jy byvoorbeeld ‘n aankoop van eenduisend rand teen 18 persent rente op jou kredietkaart maak en dit nie afbetaal nie, verhoog die balans van jou kredietkaart in slegs vier jaar tot tweeduisend rand. In plaas van om vir jou geld te verdien, verdien jou eenduisend rand massiewe winste vir die kredietkaartverskaffer. Die Bybel sê, ‘Soos rykes oor armes heers, so is die man wat geld leen: Hy is die slaaf van die man by wie hy leen.’ Het jy enige idee hoeveel huwelike in die moeilikheid is, of hoeveel mense op medikasie is omdat hulle in hul skuld verdrink? God wil nie hê dat jy so moet leef nie. Toe God die aarde geskep het, het Hy die volgende reël daargestel: ‘So lank as die aarde bestaan, só lank sal saaityd en oestyd… bly voortbestaan’ (Genesis 8:22 NLV). As jy ‘n oes wil hê wanneer jy dit nodig kry, moet jy saai – selfs wanneer jy nie lus is om dit te doen nie. Wanneer jy ‘n enkele tamatiesaadjie saai, sal jy baie meer terugkry – dis net ‘n kwessie van tyd. Verminder dus jou skuld en wees ‘n goeie opsigter van die fondse wat God aan jou toevertrou het. Dan kan jy op hierdie belofte staan: ‘…my God [sal] uit sy ontsaglike rykdom vir julle voorsien in elke behoefte wat julle het’ (Filippense 4:19 NLV).

Sielskos: Gen 1-3; Luk 7:11-23; Ps 107:23-32; Spr 3:25-26

Hoe alles gaan eindig

2019-01-30
Openbaring 22:4-5 NLV

Om te weet hoe ‘n storie eindig, moet jy die laaste hoofstuk lees. In Openbaring 22, die laaste hoofstuk van die Bybel, lees ons oor twee wonderlike vooruitsigte wat deur elke verloste kind van God geniet gaan word. Kom ons kyk daarna: 1) ‘Hulle sal Hom vol in die oë kyk.’ Een van die grootste vreugdes in die hemel sal wees om die gesigte van ons gestorwe geliefdes te sien en ‘n ewigheid saam met hulle te spandeer. Hoe opwindend dit ook al mag wees, kan dit nie vergelyk word met die vreugde om Jesus, die Een vir wie ons die liefste is, se gesig te sien nie. Die gesangskrywer het gesê: ‘Face to face with Christ my Savior, face to face what will it be. When with rapture I behold Him, Jesus Christ who died for me.’ Dis nie al nie; lees die volgende: ‘Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God, maar dit is nog nie duidelik wat ons sal wees nie. Wat ons wel weet, is dat ons net soos Hy sal wees wanneer Hy verskyn. Ons sal Hom dan sien soos Hy regtig lyk’ (1 Johannes 3:2 NLV). Ons sal Hom sien, ons sal soos Hom wees en ons sal vir ewig saam met Hom wees. Hoe wonderlik is dit nie! 2) ‘En hulle sal vir altyd as konings regeer.’ Net soos die eindeksamen jou gekwalifiseer het om te gradueer en ‘n lewe te begin maak, so kwalifiseer die toetse en beproewinge van hierdie lewe jou om te gradueer en saam met Christus in die volgende lewe te regeer. Hou jou oë op die prys. Die lewe is ‘n kortverhaal; die ewige lewe is die groot storie – om Jesus van aangesig tot aangesig te sien en vir ewig saam met Hom te regeer.

Sielskos: Pred 9-12; Luk 7:1-10; Ps 107:17-22; Spr 3:21-24

How it all ends


Revelation 22:4-5 NKJV

In order to know how a story ends, you must read the last chapter. And in Revelation chapter 22, the final chapter of the Bible, we read about two glorious prospects that will be enjoyed by every redeemed child of God. Let’s look at them: (1) “They shall see His face.” One of the greatest joys of heaven will be seeing the faces of our departed loved ones and spending eternity with them. But thrilling though that may be, it will not compare with the joy of seeing the face of Jesus, the One we love most. The songwriter said, “Face to face with Christ my Savior, face to face what will it be. When with rapture I behold Him, Jesus Christ who died for me.” And that’s not all; read this: “Beloved, now we are the children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is” (1 John 3:2 NKJV). We will see Him, we will be like Him, and we will be with Him forever. How wonderful! (2) “And they shall reign forever and ever.” Just as the test you took in school qualified you to graduate and go out and make a living, the tests and trials of this life are qualifying you to graduate and reign with Christ in the next life. Keep your eyes on the prize. This life is the short story; the next life is the big story – seeing Jesus face to face, and reigning with Him forever.

Soul food: Ecc 9-12; Luke 7:1-10; Ps 107:17-22; Prov 3:21-24