Satan is aan die werk – staan teen hom op!

2020-03-31
Matteus 13:28 NLV

Die Bybel sê: ‘Hy het ‘n ander gelykenis aan hulle voorgehou met die woorde: ‘God se koningsheerskappy kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad op sy land saai. Maar een nag, terwyl die mense geslaap het, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, verskyn terselfdertyd ook die onkruid. Die slawe van die boer kom toe en sê vir hom: ‘Meneer, u het tog goeie saad op u land gesaai. Waar kom die onkruid dan vandaan?’ ‘Dis ‘n vyand se werk!’ het hy uitgeroep…’ (verse 24-28 NLV). Ons het almal ‘n geestelike wekroep van tyd tot tyd nodig. Soms is die probleem waarmee ons stoei nie van menslike oorsprong nie. Ja, dis dwaas om alles op die Duiwel te blameer, maar dis nog dwaser om nie agter te kom wanneer hy aan die werk is nie. Paulus skryf: ‘Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. Daarom moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Dan, wanneer die Bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied, en na die hele geveg verby is, sal julle nog vas staan’ (Efesiërs 6:11-13 NLV). Hy gaan voort deur te sê: ‘Dra onder alle omstandighede die skild van die geloof. Daarmee kan julle al die brandpyle blus wat die Bose afskiet’ (vers 16 NLV). Die woord vir jou vandag is dus: Herken wanneer Satan aan die werk is, staan teen hom op en hy sal vlug! (sien Jakobus 4:7).

Sielskos: Job 38-39; Matt 26:36-46; Ps 31; Spr 8:34-36

Stand up to the enemy


Matthew 13:28 NIV

Jesus told the people this parable: ‘The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat…When the wheat sprouted…the weeds also appeared. The owner’s servants came to him and said, “Sir, didn’t you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?” “An enemy did this”‘ (vv. 24-28 NIV). When things go wrong in our lives, it can sometimes be because of the enemy. We shouldn’t blame everything on the enemy, but we have to acknowledge that the enemy does attack us. He can come and plant weeds in our lives, even when we’ve done all the right things. So how can we protect ourselves? Paul writes: ‘Put on the full armour of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but…against the powers of this dark world and…spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore put on the full armour of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground’ (Ephesians 6:11-13 NIVUK). Sometimes we can find ourselves just accepting the work of the enemy in our lives. But we can protect ourselves by wearing the armour God’s provided for us, and use the weapon of His Word to stand up to him. When the enemy was tempting Jesus, He used God’s Word to fight back (take a look at Matthew 4:1-11). And that’s what we can do too. The Bible says: ‘Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you’ (James 4:7 NIV). We need to recognise when the enemy’s at work and stand up to him.

Job 38-39; Matt 26:36-46; Ps 31; Prov 8:34-36

Satan is at work – stand up to him!


Matthew 13:28 NKJV

The Bible says: “Another parable He put forth to them, saying: ‘The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field; but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and…when the grain had sprouted and produced a crop…the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, ‘Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?’ He said to them, ‘An enemy has done this'” (vv. 24-28 NKJV). We all need a spiritual wake-up call from time to time. Sometimes the problem we are dealing with isn’t of human origin. Jesus said, “While men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way.” Yes, it’s foolish to blame everything on the Devil, but it’s even more foolish not to recognize when he is at work. Paul writes: “Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but…against the powers of this dark world and…spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground” (Ephesians 6:11-13 NIV). He goes on to say, “Take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one” (v. 16 NIV). So the word for you today is: Recognize when Satan is at work, stand up to him, and he will flee! (See James 4:7.)

Soul food: Job 38-39; Matt 26:36-46; Ps 31; Prov 8:34-36

Laat God jou vertroos

2020-03-30
2 Korintiërs 1:3 NLV

Wanneer jy iemand vir wie jy lief is verloor, gaan jy deur ‘n rouproses. God sal jou vertroos en jou daardeur lei. Jesus het gesê: ‘Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee’ (Matteus 5:4 NLV). Rou is die gesonde manier om jou emosies te prosesseer, jou pyn uit te druk en daarby verby te beweeg. Herstel gebeur nie oornag nie; dit vind in proporsie met die grootte van jou verlies plaas. Zig Ziglar sê: ‘Die langste twintig uur van my lewe was die ure direk na my dogter se dood. Toe ek haar begrafnisreëlings gemaak het, moes ek na ‘n verkoopsman luister wat nie wou ophou praat nie. Twee keer moes ek die kamer verlaat; ek kon hom eenvoudig nie hanteer nie. Die vorige nag, half aan die slaap en half wakker, het ek aanhou dink dat my dogter besig was om te wonder wanneer haar pappa haar sou kom haal. Die volgende oggend het ek gaan stap en die heeltyd gebid en gehuil. Toe ek tuiskom, het die Here duidelik met my gepraat: ‘Sy is okay. Sy is by my en jy gaan ook okay wees. Ek is al wat jy nodig het. Hou aan stap. Hou aan praat. Hou aan bid. Hou aan huil.’ Hartseer en verlies kan nie opgelos word nie, maar dit is ervarings wat jy nie alleen hoef deur te gaan nie. Die bekendste Psalm in die Skrif sê: ‘Wanneer ek loop in ‘n donker vallei, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my…’ (Psalm 23:4 NLV). Die son sal weer skyn. ‘…In die nag vloei die trane, maar in die oggend is daar vreugde’ (Psalm 30:6 NLV). Jou vreugde sal weer terugkeer – God beloof dit!

Sielskos: Job 35-37; Matt 26:26-35; Ps 6; Spr 8:32-33

Let God comfort you


2 Corinthians 1:3 NLT

When you lose someone you love, you go through a grieving process. And God will comfort you and walk you through it. Jesus said, “Blessed are those who mourn, for they will be comforted” (Matthew 5:4 NIV). Grieving is the healthy way to process your emotions, to express your pain and move beyond it. Recovery doesn’t happen overnight; it happens in proportion to the size of your loss. Only small losses are healed quickly. Zig Ziglar says: “The longest twenty hours of my life were those right after my daughter’s death. When making her funeral arrangements, I had to listen to a salesman who was an incessant talker, and who told me thirty times that he wasn’t a salesman. Twice I had to leave the room; I simply couldn’t handle him. The night before, half asleep and half awake, I kept thinking my daughter was wondering when her daddy was coming to get her. The next morning I took a walk, praying and crying the whole way. When I returned, the Lord spoke to me in such a distinct way: ‘She’s fine. She’s with me, and you’re going to be fine too. I’m all you need. Keep walking. Keep talking. Keep praying. Keep crying.'” Grief and loss can’t be solved, but they are experiences you don’t have to go through alone. The best-known Psalm in Scripture says, “Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for You are with me” (Psalm 23:4 NKJV). The sun will shine again. “Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning” (Psalm 30:5). Your joy will return – God promises it!

Soul food: Job 35-37; Matt 26:26-35; Ps 6; Prov 8:32-33