Verklaar: ‘Dit werk vir my’

2020-09-30
2 Korintiërs 4:17 NLV

George Barna het in ‘n opname gerapporteer dat twee uit elke drie Amerikaners na hulself as ‘informele Christene’ verwys. Dis ‘n interessante term, maar wat beteken dit? In wese beteken dit ongebonde… nie toegewyd nie… wanneer ek so voel. Hier is egter hoe Paulus die Christelike lewe beskryf: ‘Ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte – die allesoortreffende krag kom van God en nie van ons nie’ (vers 7 NLV). Let op die woord ‘skat’. Paulus het dit wat God in hom geplaas het as ‘n kosbare vonds gesien; hy het dit beskerm, homself daaroor verheug en die meeste daaruit geput. Beteken dit dat die Christelike lewe maklik en sonder probleme sal wees? Nee, Paulus gaan voort: ‘Om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en vir altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd’ (verse 16-18 NLV). God gebruik die lewe se ervarings – goed en sleg – om jou te verryk, te verskerp, te verdiep en te stabiliseer. Nog ‘n belangrike waarheid is dat dit wat jy tydens moeilike tye glo en spreek, die kwaliteit van jou geestelike lewe en jou toekoms bepaal. ‘Omdat ons dieselfde geloofsgesindheid het as waarvan daar geskryf staan: ‘Ek het geglo; daarom het ek gepraat,’ glo ons steeds en daarom hou ons ook aan met preek’ (vers 13 NLV). In plaas daarvan om dus te dink dat jou situasie teen jou werk, staan vandag in geloof op en verklaar: ‘Dit werk vir my!’

Sielskos: 1 Sam 8-10; Luk 24:13-24; Ps 68:24-35; Spr 22:5-6

Declare: “This is working for me”


2 Corinthians 4:17 NKJV

In a survey, pollster George Barna reported that two out of three Americans refer to themselves as “casual Christians.” It’s an interesting term, but what does it mean? In essence it means uncommitted…hit-and-miss…when I feel like it. But here’s how Paul describes the Christian life: “We have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us” (v. 7 NKJV). Note the word “treasure.” Paul treasured what God had put within him; he protected it, rejoiced over it, and maximized it. Does that mean the Christian life will be easy or trouble free? No, Paul continues: “Therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing…the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal” (vv. 16-18 NKJV). Notice that “our…affliction…is working for us.” God uses life’s experiences – good and bad – to enrich, sharpen, deepen, and stabilize you. And here’s another important truth: What you believe and speak during difficult times determines the quality of your spiritual life and your future. “Since we have the same spirit of faith, according to what is written, ‘I believed and therefore I spoke,’ we also believe and therefore speak” (v. 13 NKJV). So instead of seeing your situation as working against you, stand up in faith today and declare: “This is working for me!”

Soul food: 1 Sam 8-10; Luke 24:13-24; Ps 68:24-35; Prov 22:5-6

Speak


2 Corinthians 4:17 NLT

In 2 Corinthians 4:7, Paul gives and excellent description of the Christian life. He says ‘we have this treasure in earthen vessels’ (NKJV). The idea of our relationship with God being precious treasure in the earthy, very normal vessels of our lives is beautiful. It shows how much Paul valued God’s Spirit within Him. However, it doesn’t mean that our Christian lives will always be easy. When people notice treasure, they often bring trouble. After explaining how he and those around him are being persecuted, in verses 16-18 Paul continues by saying: ‘Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal’ (NIV). His ability to say that really is the result of a godly perspective. It’s only with Gods eyes that we can recognise the difficult things as opportunities for Him to shine. Our part in difficult situations is to pray for that incredible perspective, and then speak out with as much positivity as we can muster. In the same passage, Paul writes: ‘Life is at work in you. It is written: “I believed; therefore I have spoken.” Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak’ (2 Corinthians 4:12-13 NIV). There’s something in speaking out truth that can help us believe in it more than ever. Let’s chase after the same faith in God’s goodness that Paul showed us, and speak it out to the world around us.

1 Sam 8-10; Luke 24:13-24; Ps 68:24-35; Prov 22:5-6

Jy is geregtig in God se oë

2020-09-29
Hebreërs 5:13 AFR53

Paulus skryf: ‘Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.’ Geregtigheid is nie ‘n toestand wat jy deur menslike inspanning kry nie, dis ‘n posisie waarin God jou plaas wanneer jy op Christus vertrou. Van daardie oomblik af wil God hê dat jy jouself as ‘geregtig’ moet sien, omdat dit is hoe Hy jou sien. ‘aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet… vir almal en oor almal wat glo…’ (Romeine 3:20-22 AFR53). As jy sukkel om geregtig te wees sodat jy hemel toe kan gaan, lees die volgende teksgedeelte: ‘God het Hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak ter wille van ons sodat ons, op grond van ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word’ (2 Korintiërs 5:21 NLV). In dieselfde sin wat God Jesus ‘sonde gemaak’ het, maak Hy jou ‘geregtig’ die oomblik wat jy in Jesus glo. Sal jy steeds sondig omdat jy nog ‘n vleeslike liggaam het? Ja. Totdat jy jou nuwe liggaam ontvang, sal dit altyd so wees. Ons moet die verskil tussen ons posisie en ons toestand verstaan. Ons posisie ‘in Christus’ is wat ons vrymoedigheid voor God gee. Hier is ‘n belangrike Skrifgedeelte: ‘Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees’ (Romeine 14:17 AFR53). Let die volgorde op. Omdat ons geregtig in God se oë is, het ons vrede; en omdat ons vrede het – het ons blydskap.

Sielskos: 1 Sam 4-7; Luk 24:1-12; Ps 68:12-23; Spr 22:3-4

You are “righteous” in God’s eyes


Hebrews 5:13 NKJV

Paul writes, “Everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness…he is a babe.” Righteousness isn’t a condition you achieve through human effort, it’s a position God places you in when you trust in Christ. From then on, God wants you to see yourself as “righteous,” which is how He sees you. “By the deeds of the law no flesh will be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God apart from the law is revealed…to all and on all who believe” (Romans 3:20-22 NKJV). If you’re struggling to be righteous to get into heaven, read this: “He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him” (2 Corinthians 5:21 NKJV). In the same sense that God made Jesus “to be sin,” the moment you believe in Jesus, He makes you “to be righteous.” Will you still sin because you live in an unregenerate body? Yes. And until you get your new body, that will always be so. Ever hear of phantom pain – a sensation stemming from a body part that’s no longer there? As believers, we have phantom pains we need to get rid of. How? By understanding the difference between our position and our condition. Our position “in Christ” is what gives us confidence toward God. Here’s an important Scripture: “The kingdom of God is…righteousness…peace and joy in the Holy Spirit” (Romans 14:17 NKJV). Note the order. Because we know we’re deemed righteous in God’s eyes, we have peace, and because we have peace – we have joy.

Soul food: 1 Sam 4-7; Luke 24:1-12; Ps 68:12-23; Prov 22:3-4