Conscience

2021-04-30
Acts 23:1 NKJV

We know that God often speaks to us in a ‘still, small voice’ (1 Kings 19:12 NIV). Often, that voice comes to us via our conscience. God helps to direct our day-to-day life with tugs on our heart and passing thoughts. He can draw us towards His plan, and Himself, through our instincts. God is in the feelings that grow in our gut.

Paul understood the importance of paying attention to his conscience as a way to stay in tune with God. He wrote ‘I myself always strive to have a conscience without offence towards God and men’ (Acts 24:16 NKJV), and he was right when he acknowledged that it takes constant striving. It’s not always easy to hear past the noise of everything going on around us. Listening out for God’s voice speaking through our conscience takes practice. When we ignore those quiet thoughts, the tugging feeling in our heart that we know is right, we dull our senses a little more each time.

On the other hand, when we train ourselves to listen out for the small voice that we know is God’s, we’ll get better at recognising it. When our conscience is built up by God’s words and by knowing the Bible, we’ll start to want to do the right thing. We’ll start to recognise what God wants and expects of our more and more quickly.

Once we attune ourselves to hearing God’s voice in our own thoughts and feelings, our natural inclination will be to gladly live in accordance with His will every moment of our lives.

Num 11-13; Mark 5:31-43; Ps 2; Prov 10:30-32

Always keep your conscience clear


Acts 23:1 NKJV

At the Mark Twain memorial in Hartford, Connecticut, you will find these words framed: “Always do right. It will gratify some people and astonish the rest. Truly yours, Mark Twain, New York, February 16, 1901.” When your conscience is programmed and governed by God’s Word, it will lead you to do the right thing every time. And it’s created by the first lessons you learn about right and wrong; which is why as a parent, you have the most important job in the world.

If you’re never taught those lessons, you fail to develop a conscience. If you’re taught them poorly or incompletely, you develop a stunted conscience. If you override your conscience and refuse to obey its inner voice, you develop a hardened conscience, and over time, you will live your life as if you don’t have one at all. You’ll compromise, cover up, and cut corners to get what you want.

You can’t see a conscience or autopsy one, but you can hear it whispering in your mind and feel it tugging at your heart. And those are the whispers and tugs you must respond to in order to walk in the blessing of God. Paul said two important things about his conscience: (1) “I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men” (Ac 24:16 NKJV). (2) “I have lived in all good conscience before God until this day.”

Above all, don’t neglect your conscience – it is either healthy or becoming unhealthy. And as it goes, so goes your character, your reputation, and the quality of your life.

Soul food: Num 11-13; Mark 5:31-43; Ps 2; Prov 10:30-32

Hou altyd jou gewete skoon


Handelinge 23:1 NLV

By die Mark Twain gedenkteken in Hartford, Connecticut, sal jy die volgende woorde vind: ‘Always do right. It will gratify some people and astonish the rest. Truly yours, Mark Twain, New York, February 16, 1901.’

Wanneer jou gewete deur God se Woord geprogrammeer en geregeer word, sal dit jou lei om elke keer die regte ding te doen. Dit word deur die eerste lesse wat jy oor reg en verkeerd leer geskep; dus is dit hoekom jy as ouer die belangrikste werk in die wêreld het.

As jy nooit daardie lesse leer nie, ontwikkel jy nooit ‘n gewete nie. As jy die lesse nie goed genoeg nie of onvolledig leer, sal jou gewete nie volledig ontwikkel nie. As jy jou gewete oorheers en weier om sy innerlike stem te gehoorsaam, sal jy ‘n geharde gewete ontwikkel en met tyd sal jy begin om jou lewe te leef asof jy nie ‘n gewete het nie. Jy sal kompromieë aangaan, wegsteek en hoeke sny om te kry wat jy wil hê.

Jy kan nie ‘n gewete sien of een ontleed nie, maar jy kan dit in jou gedagtes hoor fluister en jou hartsnare voel roer. Jy moet aan hierdie fluisteringe en roeringe gehoor gee om in God se seën te kan wandel.

Paulus het twee belangrike dinge oor sy gewete gesê: 1) ‘Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd ‘n skoon gewete voor God en die mense te hê’ (Handelinge 24:16 NLV). 2) ‘…met ‘n absoluut goeie gewete het ek my lewe tot vandag toe in diens van God gelei!’ Moet bo alles nie jou gewete afskeep nie – dit is óf gesond, óf besig om ongesond te word. As dit ongesond word, sal jou karakter, jou reputasie en jou lewenskwaliteit ook afneem.

Sielskos: Num 11-13; Mark 5:31-43; Ps 2; Spr 10:30-32

“Be of good courage, and do it”

2021-04-29
Ezra 10:4 NKJV

You probably may not have heard of Harlow Curtice because he wasn’t a Harvard graduate; he was a country boy with only a high-school diploma. But he had big dreams. He started out as a bookkeeper in General Motors and rose to become a company president by the age of thirty-five. By the time he was forty, he was the general manager of General Motors’ esteemed Buick division. He worked his way to the top of his profession with a talent for new ideas and action. He bravely designed new styles and models. And he personally travelled throughout the United States to inspire dealers and instill in them a renewed enthusiasm about their Buick products. And guess when he did it? In the middle of the Great Depression!

Under his leadership, the sale of Buick cars quadrupled; his division became the second biggest moneymaker in General Motors history. When he was asked what he attributed his success to, he cited these three things: (1) He set goals for himself and required the people around him to do likewise. (2) He took pride in confronting and overcoming obstacles. (3) He was willing to take risks and do the things talented but fearful people around him refused to do. As a result, winning became a habit and a lifestyle.

Those three principles are solidly scriptural and time tested, and they will lead you to success in whatever you put your hand to. So the word for you today is – “Arise, for this matter is your responsibility…Be of good courage, and do it.”

Soul food: Num 8-10; Mark 5:21-30; Ps 35; Prov 10:28-29

Skep moed en doen wat jy moet doen


Esra 10:4 NLV

Jy het heel waarskynlik nog nie van Harlow Curtice gehoor nie, omdat hy nie ‘n Harvard-gegradueerde was nie, maar ‘n plaasjapie met net ‘n hoërskooldiploma. Hy het egter groot drome gehad. Hy het as boekhouer by General Motors begin en die suksesleer geklim om teen die ouderdom van vyf-en-dertig die president van ‘n maatskappy te word. Teen die tyd wat hy veertig was, was hy die bestuurder van General Motors se hooggeagte Buick afdeling. Hy het sy pad na die bokant van sy professie deur ‘n talent vir nuwe idees en aksie, oopgewerk. Hy het ook persoonlik dwarsdeur Amerika gereis om motorhandelaars te inspireer en in hulle ‘n nuwe entoesiasme vir hulle Buick produkte aan te wakker.

Raai wanneer het hy dit gedoen? In die middel van die Groot Depressie! Onder sy leierskap het die verkope van Buick motors vervierdubbel; sy afdeling het die tweede meeste geld in General Motors se geskiedenis gemaak. Toe hy gevra is waaraan sy sukses toegeskryf kan word, het hy die volgende drie dinge genoem: 1) Hy het doelwitte vir homself gestel en van die mense rondom hom verwag om dieselfde te doen. 2) Hy was trots daarop om struikelblokke te konfronteer en te oorkom. 3) Hy was gewillig om risiko’s te neem en die dinge te doen wat talentvolle, maar bang mense rondom hom geweier het om te doen. Gevolglik het oorwinning ‘n gewoonte en ‘n lewenstyl geword.

Sy drie beginsels is ten volle Skriftuurlik van aard en hulle sal jou lei om sukses in alles wat jy aanpak, te behaal. Die woord vir jou vandag is dus: ‘Staan op! Die aangeleentheid is nou u verantwoordelikheid! Skep moed en doen wat u moet doen…’

Sielskos: Num 8-10; Mark 5:21-30; Ps 35; Spr 10:28-29