Laat gaan en laat God toe

2020-12-31
Psalm 55:23 NLV

Is jy bekommerd oor iemand vir wie jy lief is? Het jou pogings om hulle te help, gefaal? Laat gaan en laat God toe om hulle te hanteer! Dit beteken nie dat jy nie meer omgee nie wanneer jy laat gaan nie, dit beteken net dat jy dit nie vir hulle kan doen nie. Jy sny jouself nie af deur te laat gaan nie; dit gaan daaroor om toe te laat dat ander uit hulle nagevolge leer. Dis om te erken dat die uitkoms hierdie keer nie in jou hande is nie. Dit gaan nie daaroor om die ander persoon te blameer of hulle te probeer verander nie, maar om die wysheid te hê om te besef dat jy net jouself kan verander.

Dit beteken dat jy ondersteunend is sonder om hulle te probeer regmaak en in plaas daarvan om veroordelend te wees, om hulle toe te laat om menslik te wees. In plaas daarvan om rond te hang en oorbeskermend te wees, laat jy hulle toe om realiteit in die gesig te staar. Dis om te aanvaar, eerder as om te ontken. Dis om eerder aan jou eie tekortkominge te werk, as om te neul, te raas en te baklei. Om te laat gaan beteken dat jy elke dag vat soos dit kom en elke oomblik koester, eerder as om alles by jou eie begeertes te probeer aanpas. Dit beteken dat jy fokus op die doel waarvoor God jou geroep het, eerders as om te kritiseer en te reguleer. Dit beteken dat jy nie met spyt op die verlede terugkyk nie, maar daarop fokus om te groei en vir die toekoms te lewe. Om te laat gaan beteken dat jy minder vrees en meer liefhê.

Die woord vir jou vandag is dus – laat gaan en laat God toe!

Sielskos: 2 Kor 5:14-21; Fil 3:8-14; Ps 77:11-20; Spr 9:10-12

Let go, and let God


Psalm 55:22 NLT

Are you burdened about someone you love? Have your efforts to help them failed? Let go, and let God deal with them! Letting go doesn’t mean you stop caring; it just means you can’t do it for them. Letting go isn’t about cutting yourself off; it’s about realizing you didn’t cause the problem, and you can’t cure it, and you can’t control it. It’s about letting others learn from their consequences. It’s admitting that this time the outcome is not in your hands. It’s not about blaming or trying to change the other person; but having the wisdom to recognize you can only change yourself. It’s “caring about,” instead of “caretaking.” It’s being supportive without trying to fix them, and instead of judging, allowing them to be a human being.

Letting go means instead of wading into the middle and trying to control every possible outcome, you allow others to affect their own outcomes. Instead of hovering and being overprotective, it’s about permitting them to face reality. It’s about accepting instead of denying. And rather than nagging, scolding, and arguing, learning to work on your own shortcomings. Letting go means instead of trying to adjust everything to your own desires, you take each day as it comes and cherish each moment. It means instead of criticizing and regulating, you learn to focus on the purpose to which God has called you. It means not looking back with regret on the past, and focusing instead on growing and living for the future. Letting go is about fearing less and loving more. The word for you today is – let go, and let God!

Soul food: 2 Cor 5:14-21; Phil 3:8-14; Ps 77:11-20; Prov 9:10-12

Let go and let God


Psalm 55:22 NIV

When someone we love is facing a problem, we’ll often try to help them. And if we can’t help them, we carry round our failure like a burden. But there are times when we need to let go, and let God deal with them. Letting go doesn’t mean we stop caring; it just means we’ve recognised that we can’t always fix things for them. Letting go isn’t about cutting ourselves off; it’s about realising we can’t control everything.

Sometimes we need to take a step back and let others learn from the consequences of their actions. That doesn’t mean we should blame or try to change the other person – we need the wisdom to understand that only God can change their hearts. It’s ‘caring about’, instead of ‘caretaking’. It’s being supportive without trying to fix them, and instead of judging, allowing them to be human, with flaws just like we have. Letting go means that instead of trying to control every possible outcome, we allow others to affect their own outcomes.

Sometimes we can become overprotective when we care about someone and want the best for them; but there are times when we need to let people face reality. Psalm 55:22 says: ‘Cast your cares on the LORD and he will sustain you.’

Letting go doesn’t mean that we should stop having anything to do with the person; instead, we’re handing over the worry and the responsibility to God, who knows exactly what to do and what that person needs. We can be supportive, listen to them, and be there for them, but let God carry their burdens and worries. He already knows the answer to them.

2 Cor 5:14-21; Phil 3:8-14; Ps 77:11-20; Prov 9:10-12

Keer terug na Bet-El!

2020-12-30
Genesis 35:15 NLV

Wat moet jy doen wanneer jy moedeloos voel en bang is dat jy jou pad byster geraak het? Dit is die vraag waarvoor Jakob te staan gekom het. Toe hy sy hart na God toe draai, het hy die volgende antwoord gekry: “…’Trek verder en gaan woon by Bet-El. Bou daar vir My ‘n altaar. Ek is die God wat aan jou verskyn het toe jy destyds weggevlug het van jou broer Esau af.’ Jakob beveel toe almal in sy huishouding: ‘Raak ontslae van julle afgodsbeelde, was julle en trek skoon klere aan. Ons gaan nou na Bet-El toe waar ek ‘n altaar wil bou tot eer van die God wat my gebede verhoor het toe ek in die verknorsing was. Hy was oral by my waar ek gegaan het'” (verse 1-3 NLV).

Jy mag dalk nie noodwendig afgode aanbid nie, maar waarvan moet jy ontslae raak? Bet-El beteken: ‘huis van God.’ Jakob het dus teruggekeer na die plek waar hy God ontmoet het, waar hy ‘n visie vir sy toekoms gekry het en waar hy eerste die vreugde van ‘n lewe in ‘n verbondsverhouding met God, beleef het.

Het jy ‘n gemors van jou lewe gemaak? Keer dan terug Bet-El toe. Bou ‘n altaar en plaas jou lewe daarop. Doen wat die Skrif sê: ‘…As julle dink aan alles wat God in sy groot ontferming vir julle gedoen het, gee dan julleself aan Hom as ‘n lewende en heilige offer. Dit is dié soort offer waarvan Hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat Hý wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is’ (Romeine 12:1-2 NLV).

Sielskos: 2 Kor 6:14-7:1; Matt 3:1-10; Ps 116; Spr 31:30-31

Go back to Bethel


Genesis 35:15 NLT

What should we do when we’re discouraged and afraid we’ve lost our way? That’s the question Jacob was facing. Here’s the answer he got when he turned his heart towards God: ‘”Go up to Bethel…build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau.” So Jacob said to his household and all who were with him, “Get rid of the foreign gods you have with you, and purify yourselves and change your clothes. Then come, let us go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress and who has been with me wherever I have gone”‘ (vv. 1-3 NIV).

Bethel means ‘the place where God dwells’. So Jacob went back to the place where he had met God, where he had received a vision of his future, and where he had first experienced the joy of living in a relationship with the Lord.

When we’ve messed up and don’t know where to turn, let’s go back to Bethel, to where we first met God. We don’t have to go back to a physical place, but we need to think back to those first joyful moments when we accepted God into our lives, and remember why we believe and trust Him. Do what the Scripture says: ‘In view of God’s mercy…offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God – this is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is – his good, pleasing and perfect will’ (Romans 12:1-2 NIV).

2 Cor 6:14-7:1; Matt 3:1-10; Ps 116; Prov 31:30-31