Promises for difficult times (3)

2017-10-31
Isaiah 40:8 NKJV

Here are some more promises from the Bible to encourage us in difficult times: 1) ‘You have made the Lord your defender, the Most High your protector, and so no disaster will strike you, no violence will come near your home. God will put his angels in charge of you to protect you wherever you go’ (Psalm 91:9-11 GNT). 2) ‘The angel of the LORD encamps around those who fear him, and he delivers them’ (Psalm 34:7 NIV). 3) ‘I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed’ (Psalm 57:1 NIV). 4) ‘The LORD is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit’ (Psalm 34:18 NIV). 5) ‘The eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer’ (1 Peter 3:12 NIV). 6) ‘He reached down from on high and took hold of me; he drew me out of deep waters. He rescued me from my powerful enemy, from my foes, who were too strong for me…he rescued me because he delighted in me’ (Psalm 18:16-19 NIV). 7) ‘Do not gloat over me, my enemy! Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the LORD will be my light’ (Micah 7:8 NIV). 8) ‘Having hope will give you courage. You will be protected and will rest in safety. You will lie down unafraid, and many will look to you for help’ (Job 11:18-19 NLT). 9) ‘Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us’ (Ephesians 3:20 NIV).

Deut 18:9-18; Dan 2; Isa 47:5-15; Acts 16:16-34

Moenie toelaat dat slegte nuus jou blydskap steel nie (3)


Psalm 89:16 NLV

Ja, sekere dele van ons kultuur het vyandig teenoor die Christelike geloof geword. Die populariteit van films wat op geloof gebaseer is, het Hollywood die laaste paar jare egter onkant gevang. Terselfdertyd ontvang gewilde Bybelse onderwysers net soveel aandag op sosiale media soos sekulêre bekendes soos Katy Perry en Lady Gaga. Die hoeveelheid Christelike inhoud op Youtube is verbysterend. Kom ons bly ingelig en betrokke by die kultuur rondom ons, sodat ons hulle vrae kan beantwoord. Kom ons hou ook ingedagte dat Jesus gesê het, ‘…Op hierdie rots sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die hel sal dit nie oorwin nie’ (Matteus 16:18 NLV). God sit steeds op die troon. Die laaste boek in die Bybel herinner ons dat wanneer dit tyd vir Jesus is om terug te keer, Hy as oorwinnaar sal terugkeer. Al sy vyande sal voor Hom kniel en sy heerskappy erken. ‘Daarom het God Hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan Hom die Naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. So sal by die noem van Jesus se heerlike Naam elke knie… buig, en elke tong sal erken: ‘Jesus Christus is Here!’…’ (Filippense 2:9-11 NLV). God het jou geroep om in bonatuurlike vrede, liefde en vreugde te leef. As sy verloste kind, is jy die burger van ‘n ander koninkryk: God se koninkryk op aarde. Wil jy weet hoe dit alles gaan eindig? ‘…Die koninklike heerskappy oor die wêreld behoort nou aan ons Here en sy Christus, en Hy sal as koning heers vir altyd’ (Openbaring 11:15 NLV). Wil jy weet wat jou lotsbestemming is? Dink net aan die opwinding van ondersteuners wie se span nou net die sokker wêreldbeker of die Currie Beker gewen het – dis ons!

Sielskos: Deut 18:9-18; Dan 2; Jes 47:5-15; Hand 16:16-34

Don’t let bad news steal your joy (3)


Psalm 89:16 NKJV

Yes, segments of our culture have grown hostile to the Christian faith. But the popularity of faith-based films has caught Hollywood by surprise during the last few years. Meanwhile, popular Bible teachers get as much traction on social media as secular celebrities like Katy Perry and Lady Gaga. The amount of Christian content on YouTube is staggering. Let’s stay informed and engaged with the culture around us so we can answer their questions. And let’s keep in mind that Jesus said, “I will build My church; and the gates of hell shall not prevail against it” (Matthew 16:18 KJV). God is still on the throne. The last book of the Bible reminds us that when it’s time for Jesus to come back, He will return victorious. All His enemies will bow down and acknowledge His lordship. “Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow…and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord” (Philippians 2:9-11 NKJV). God has called you to walk in supernatural peace, love, and joy. As His redeemed child, you are the citizen of a different kingdom: God’s kingdom on earth. Do you want to know how it all ends? “The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!” (Revelation 11:15 NKJV). Do you want to know your destiny? Picture the excitement of fans whose team just won the soccer World Cup or the Super Bowl – that’s us!

Soul food: Deut 18:9-18; Dan 2; Isa 47:5-15; Acts 16:16-34

Promises for difficult times (2)

2017-10-30
Isaiah 40:8 NKJV

Ready for more of God’s amazing promises? 1) ‘Let all those who…put their trust in You rejoice…because You cover and shelter them, let those who love Your name be joyful’ (Psalm 5:11 AMP). 2) ‘The eternal God is your refuge, and his everlasting arms are under you. He drives out the enemy before you’ (Deuteronomy 33:27 NLT). 3) ‘The LORD is good, giving protection in times of trouble. He knows who trusts in him’ (Nahum 1:7 NCV). 4) ‘Don’t be afraid, for I am with you…I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand’ (Isaiah 41:10 NLT). 5) ‘You protect them by your presence from what people plan against them. You shelter them from evil words’ (Psalm 31:20 NCV). 6) ‘Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the LORD forever’ (Psalm 23:6 NLT). 7) ‘The Lord stood at my side and gave me strength…The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom’ (2 Timothy 4:17-18 NIV). 8) ‘Those who know your name trust in you, for you, LORD, have never forsaken those who seek you’ (Psalm 9:10 NIV). 9) ‘But I have hope when I think of this: The LORD’s love never ends; his mercies never stop. They are new every morning; LORD, your loyalty is great’ (Lamentations 3:21-23 NCV).10) ‘In peace I will lie down and sleep, for you alone, LORD, make me dwell in safety’ (Psalm 4:8 NIV).

Isa 34-37; John 6:52-59; Ps 9; Prov 28:13-16

Moenie toelaat dat slegte nuus jou blydskap steel nie (2)


Nehemia 8:10 NLV

Toe Nehemia geskryf het, ‘…die blydskap wat die Here gee, sal julle krag wees’, was God se mense besig om Jerusalem te herbou nadat hulle sewentig jaar in Babel gevange gehou is. Hulle was omring, in die minderheid, en is elke dag deur vyandige nasies bedreig. Soortgelyk, is daar ook vandag slegte nuus. Daar is egter ook goeie nuus. 1) Kerke word teen ‘n yslike spoed geplant. Die kerkkundige, Ed Stetzer, sê dat nuwe kerke in die Verenigde Koninkryk vinniger geplant word as wat ou kerke uitsterf – en navorsing wys dat 60 tot 80 persent van mense wat by nuwe kerke aansluit uit ‘n onkerklike agtergrond kom. Dit is in ander lande ook waar. Dit beteken dat meer mense vandag deur die evangelie bereik word, as die dae toe dooie godsdienstige kerke oor die evangelie gepraat het, maar dit nie uitgeoefen het nie. 2) Latyns-Amerika ervaar ‘n politieke en geestelike bewuswording. Politieke verandering in Venezuela is nog ‘n aanduiding dat linksgesinde regerings besig is om mag te verloor. Soortgelyke bewegings teen korrupsie vind in Argentinië, Brasil en ander Latyns-Amerikaanse lande plaas – in ‘n tyd waar evangeliese kerke teen ‘n ongekende tempo groei. 3) Die Bybel is steeds die populêrste boek ooit. Dit is ook die beste verkoper en die boek wat die wydste versprei word. Nagenoeg vier biljoen kopieë is in die laaste vyf dekades wêreldwyd gedruk en verkoop – veel meer as enige ander boek. Moenie toelaat dat slegte nuus jou blydskap steel nie. As jy negatief en vol vrees geword het as gevolg van wat in die wêreld aangaan, herstel jou geestelike lewe deur weer jou blydskap te vind. God is aan die beweeg en almal wat in Hom vertroue het, het rede om fees te vier.

Sielskos: Jes 34-37; Joh 6:52-59; Ps 9; Spr 28:13-16