Let God use what you have

2021-05-13
Luke 5:3 NLT

When we allow God to use what we have to do what He wants, amazing things can happen. Peter did that. He had a fishing boat, and one day he invited Jesus on board so He could use it to preach to the crowd on the shore. And it paid off! Afterwards Jesus worked a miracle that caused Peter’s boat to be so full of fish it almost sank. When we let Jesus ‘on board’ and trust Him, He’ll help us in ways we couldn’t have imagined. ‘Jesus…is the One who loves us, who made us free from our sins with the blood of his death. He made us to be a kingdom of priests who serve God his Father’ (Revelation 1:5-6 NCV).

Henry Giles, a nineteenth-century preacher, said, ‘There is no task so low that we may not elevate it; so dull that we may not enliven it if we understand that what we are doing is service to our Lord Jesus Christ.’ Even if we think we don’t have much, or the resources we have aren’t worthy enough, God can and will show us how to use it for His kingdom.

Isaiah 48:17 says: ‘I am the LORD your God, who teaches you to do what is good, who leads you in the way you should go’ (NCV). And in Judges 3:31, we read about Shamgar, who ‘killed six hundred Philistines with an oxgoad’ (NIV). Armed with only a stick used for controlling cattle, Shamgar defeated hundreds of trained enemy warriors and saved Israel.

Whatever we possess, whether that’s skills, objects, money, or time, when we offer it to God to use for His kingdom and follow His direction, He’ll help us do more and have a bigger impact that we could possibly imagine.

Titus 1-3; Mark 9:1-13; Ps 150; Prov 11:16-18

Laat God toe om jou besigheid te gebruik


Lukas 5:3 NLV

Wil jy hê dat God jou besigheid moet seën? Nooi Hom dan in! Laat Hom toe om jou besigheid te gebruik om sy besigheid te doen. Petrus het dit gedoen. Hy het ‘n vissersboot gehad en een dag het hy Jesus uitgenooi om aan boord te kom en sy boot te gebruik om die skare te leer. Dit het dividende afgewerp! Na die tyd het Jesus ‘n wonderwerk gedoen wat Petrus se boot so vol visse gemaak het, dat dit amper gesink het. Met Jesus aan boord, sal jy voorspoedig wees.

‘…Aan Hom wat ons steeds liefhet en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, en ons sy koninkryksmense gemaak het, priesters vir God… behoort die heerlikheid…’ (Openbaring 1:5-6 NLV). In Bybelse tye het die priesters in die kerk gewerk, terwyl die konings uitgegaan en geveg het. Wanneer hulle gewen het, het hulle die buit teruggebring om die werk van God te finansier. As jy dus ‘n besigheid het, is jy ‘n ‘koning,’ en omdat jy God se verloste kind is, sal Hy jou leer hoe om voorspoedig te wees (sien Jesaja 48:17).

Daar is egter een voorwaarde: Wanneer Hy dit doen, moet jy gewillig wees om sy plan om die wêreld met die evangelie te bereik, te finansier (sien Matteus 24:14). Jy moet dit as ‘n eer en ‘n geleentheid beskou, want wanneer jy in besigheid met God tree, is daar geen beperkinge nie! Henry Giles, ‘n negentiende-eeuse prediker, het gesê: ‘Daar is geen taak so laag dat ons dit nie kan verhoog nie; so vervelig dat ons dit nie kan opkikker nie, as ons verstaan dat wat ons doen, in diens van ons Here Jesus Christus is.’

Gebruik dus vandag jou besigheid om God se besigheid te doen en Hy sal jou besigheid seën.

Sielskos: Titus 1-3; Mark 9:1-13; Ps 150; Spr 11:16-18

Show some enthusiasm!

2021-05-12
2 Timothy 1:6 CEV

Unless you maintain your enthusiasm, life can wear you down. A job that once challenged you can become monotonous, a relationship that once excited you can grow stale, and a daily walk with God that once inspired you can feel like just going through the motions. The word enthusiasm comes from the Greek word which means “possessed by, or inspired by God.” But how do you stay inspired?

Just as the Israelites gathered fresh manna every morning, you need a daily infusion of God’s Word and God’s Spirit. Paul challenged the Christians in Rome: “Serve the Lord enthusiastically” (Romans 12:11 NLT). And the believers in Galatia: “If someone is eager to do good things…that’s all right” (Galatians 4:18 NLT).

So instead of complaining about all the things you don’t like, realize that the presence and power of God lives within you, and put a smile on your face and a spring in your step. Remember whose kingdom you’re a citizen of. God’s!

Author Sheldon Vanauken says: “The best argument for Christianity is Christians: their joy, their certainty, their completeness. But the strongest argument against Christianity is also Christians – when they are somber…joyless…self-righteous…smug… narrow and repressive.” The Christian life is not meant to be a journey to the grave with the goal of arriving safely in a well-preserved body, but a race to the finish line, used up, totally fulfilled, and loudly proclaiming, “Wow! What a ride!” David tells us God lifted him out of a pit of despair, put his feet on solid ground, and gave him a new song (See Psalm 40:1-3).

And hasn’t He done the same for you? So show some enthusiasm!

Soul food: Jonah 1-4; Mark 8:27-38; Ps 62; Prov 11:15

Wys entoesiasme!


2 Timoteus 1:6 ABA

Tensy jy jou entoesiasme behou, kan die lewe jou neerdruk. ‘n Werk wat jou eens op ‘n tyd uitgedaag het, word eentonig; ‘n verhouding wat jou opgewonde gemaak het, raak afgesaag en die daaglikse wandel met God wat jou eens op ‘n tyd geïnspireer het, voel deesdae of jy net deur die bewegings gaan. Die woord entoesiasme, kom van ‘n Griekse woord af wat ‘besit en geïnspireer deur God’ beteken.

Hoe bly jy egter geïnspireerd? Net soos die Israeliete elke oggend vars manna bymekaar gemaak het, so het jy ‘n daaglikse ingieting van God se Woord en God se Gees, nodig. Paulus het die Christene in Rome uitgedaag: ‘…wees entoesiasties; wees werklik diensbaar vir die Here’ (Romeine 12:11 NLV). So ook die gelowiges in Galasië: ‘Dit is goed om baie vir ‘n goeie saak te doen…’ (Galasiërs 4:18 NLV).

In plaas daarvan om dus oor die dinge waarvan jy nie hou nie te kla, besef dat die teenwoordigheid en krag van God binne-in jou woon en sit dus ‘n glimlag op jou gesig en ‘n wip in jou stap. Onthou van wie se koninkryk jy ‘n burger is. God s’n! Die skrywer Sheldon Vanauken sê: ‘Die beste argument vir Christenskap is Christene: hulle vreudge, hulle sekerheid en hulle volledigheid. Die grootste argument teen Christenskap is egter ook Christene – wanneer hulle somber, vreugdeloos, selfsugtig, selfvoldaan, eng en onderdrukkend is.’

Dawid vertel vir ons dat God hom uit ‘n put van wanhoop getel het, sy voete op vaste grond gesit het en vir hom ‘n nuwe lied gegee het (sien Psalm 40:1-3). Het Hy nie ook al dieselfde vir jou gedoen nie? Wys dan entoesiasme!

Sielskos: Jona 1-4; Mark 8:27-38; Ps 62; Spr 11:15

Enthusiasm


2 Timothy 1:6 CEV

Unless we really make an effort to maintain our enthusiasm, we can feel like life is wearing us down. A task or a job that used to feel challenging can become monotonous; a hobby that used to be exciting and energising can grow stale, and a daily walk with God that used to be inspiring can begin to feel boring.

The word enthusiasm comes from a Greek word which means ‘possessed by, or inspired by God’. But how do we stay inspired? Just as the Israelites gathered fresh manna every morning, we need a daily infusion of God’s Word and God’s Spirit. Paul challenged the Christians in Rome: ‘Serve the Lord enthusiastically’ (Romans 12:11 NLT). And the believers in Galatia: ‘If someone is eager to do good things…that’s all right’ (Galatians 4:18 NLT).

Instead of complaining about all the things we don’t like, we need to realise that the presence and power of God actually lives within us! We need to refocus on the joyful fact that we’re children of God, who loves us unconditionally.

Author Sheldon Vanauken says: ‘The best argument for Christianity is Christians: their joy, their certainty, their completeness. But the strongest argument against Christianity is also Christians – when they are sombre…joyless…self-righteous…smug… narrow and repressive.’

Life with God isn’t meant to be a monotonous journey, but an energetic and exhilarating race to the finish line, which makes us exclaim, ‘Wow! What a ride!’ David tells us God lifted him out of a pit of despair, put his feet on solid ground, and gave him a new song (see Psalm 40:1-3). When we feel we need fresh enthusiasm, let’s ask God to do the same for us!

Jonah 1-4; Mark 8:27-38; Ps 62; Prov 11:15