Christ is in you (2)

2017-03-30
Colossians 1:27 MSG

“Paul writes, ‘Christ lives in me’ (Galatians 2:20 NKJV). We often think about Christ
being for us, or with us, or ahead of us. But Paul said it’s better than that – Christ in
us. Paul realised that it wasn’t just the philosophy, ideals, and influence of Christ,
but the person of Christ. Christ moved in. John writes, ‘Whoever confesses that
Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God’ (1 John 4:15 NKJV).
When we accept Jesus into our lives, He comes and lives within us. We begin to
think like He thinks, to act like He acts. We basically start to become more Christlike.
Our old ways get replaced with new, more Christ-like, ways. ‘Therefore, if
anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the
new has come’ (2 Corinthians 5:17 ESV). He starts to change us, restore us and
shape us to become more like Him. ‘He decided from the outset to shape the
lives of those who love him along the same lines as the life of his Son’ (Romans
8:29 MSG). It doesn’t mean that He takes us over or controls us, it simply means
that He begins to clear out those parts of us that shouldn’t be there and helps us
to grow the good things. He fills those empty places. The empty places that we
try and fill with so many other things, when really all we need is Jesus to fill them.
And when He’s shaping and changing us, He’s also preparing us for the plans He
has for our lives. Our part is to surrender completely to Him.”

Christus is binne-in jou (1)

2017-03-29
Esegiël 36:26 NLV

“Toe God gesê het, ‘Ek gee julle ‘n nuwe hart… en ‘n nuwe gees…’, kon jy dit ‘n ‘geestelike
hartoorplanting’ noem. Tara Storch verstaan hierdie wonderwerk. In 2010 het ‘n ski-ongeluk
die lewe van haar dertienjarige dogter, Taylor, geëis. Wat vir Tara en haar man,
Todd, gevolg het, is elke ouer se ergste nagmerrie: ‘n begrafnis en ‘n vloed van vrae en
trane. Hulle het besluit om hulle dogter se organe te skenk. Daar is min mense wat ‘n
nuwe hart so nodig soos Patricia Winters gehad het. Haar hart het vyf jaar vantevore
begin ingee, wat haar so swak gelaat het dat sy omtrent net kon slaap. Taylor se hart
het vir Patricia ‘n nuwe greep op die lewe gegee. Taylor se ma het net een versoek
gehad: Sy wou haar dogter se hartklop hoor. Sy en Todd het van Dallas na Phoenix
gevlieg en na Patricia se huis gegaan, waar die twee ma’s mekaar lank omhels het.
Toe het Patricia vir Tara en Todd ‘n stetoskoop aangebied. Die vraag is: Toe hulle na
die gesonde ritme geluister het, wie se hart het hulle gehoor? Het hulle nie die klop
van hulle dogter se hart gehoor nie? Dit mag dalk in ‘n ander liggaam geklop het,
maar dit was steeds hulle kind se hart. Wanneer God na jou hartklop luister, hoor Hy
sy Seun se hartklop. Paulus het gesê, ‘Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my…’
(Galasiërs 2:20 NLV). Die apostel het nie net die filosofie, ideale en invloed van Christus
binne-in homself aangevoel nie, maar Christus se persoon. Christus het ingetrek, en
Hy doen dit steeds. ‘…Christus leef in julle. Dit is die waarborg dat julle in die hemelse
heerlikheid sal deel’ (Kolossense 1:27 NLV).”

Christ is in you (1)


Ezekiel 36:26 NKJV

When God said, “I will give you a new heart and put a new spirit within you,” you could call it “a spiritual heart transplant.” Tara Storch understands this miracle. In 2010 a skiing accident claimed the life of her thirteen-year-old daughter, Taylor. What followed for Tara and her husband, Todd, was every parent’s worst nightmare: a funeral, a burial, a flood of questions and tears. They decided to donate their daughter’s organs to needy patients. And few people needed a heart more than Patricia Winters. Her heart had begun to fail five years earlier, leaving her too weak to do much more than sleep. Taylor’s heart gave Patricia a fresh start in life. Taylor’s mom had only one request: She wanted to hear her daughter’s heartbeat. She and Todd flew from Dallas to Phoenix and went to Patricia’s home, where the two mothers embraced for a long time. Then Patricia offered Tara and Todd a stethoscope. The question is: When they listened to the healthy rhythm, whose heart did they hear? Did they not hear the still-beating heart of their daughter? It indwelt a different body, but the heart was still the heart of their child. And when God hears your heart, does He not hear the still-beating heart of His Son? Paul said, “It is no longer I who live, but Christ lives in me” (Galatians 2:20 NKJV). The apostle sensed within himself not just the philosophy, ideals, and influence of Christ, but the person of Christ. Christ moved in—and He still does. “Christ in you, the hope of glory” (Colossians 1:27 NKJV).

Christ is in you (1)


Ezekiel 36:26 NKJV

“God’s always doing new things. In Isaiah it says, ‘See, I am doing a new thing!
Now it springs up; do you not perceive it? I am making a way in the wilderness
and streams in the wasteland’ (Isaiah 43:19 NIV). Sometimes that new thing
happens within us. We can become worn, weighed down with burdens and
in need of God’s restoration. Ezekiel was given a prophecy about dry bones
(Ezekiel 37). God showed him that with His power, the bones could rise up and
live. ‘This is what the Sovereign Lord says to these bones: I will make breath
enter you, and you will come to life’ (v.5 NIV). We can feel like those dry bones.
But God says that He will give us a new heart and put a new spirit within us.
That new heart and spirit describe our minds, souls and feelings. When we feel
we’ve got nothing left to offer, that we’ve reached the end, God breathes new
life into us and renews us. Not only do we get a new heart and a new spirit,
Jesus actually lives within us. Paul said, ‘It is no longer I who live, but Christ lives
in me’ (Galatians 2:20 NKJV). And once we’ve got Christ living in us, we desire a
new heart and spirit even more. We become aware of where we’re going wrong
and want to change. In Psalm 51, David prayed ‘Create in me a pure heart, O
God, and renew a steadfast spirit within me’ (v.10 NIV). And when we ask God
for those things, He gives them to us.”

Dis goddelik om goedhartig te wees

2017-03-28
Efesiërs 2:7 NLV

“Die Bybel sê: ‘Omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met Hom
opgewek en saam met Hom ‘n sitplek in die hemel gegee. So sal God ook in die tye wat
kom bewys dat Hy heeltemal oorloop van ongekende goedheid. Die goedheid wat God
ons deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien’ (verse 6-7 NLV). God het Jesus uit die
hemel aarde toe gestuur, sodat ons eendag die aarde kan verlaat en hemel toe kan gaan.
Dit is die bewys van God se goedheid, selfs aan diegene wat nog nie gelowig is nie. Deur
Christus se teenwoordigheid in die hemel te geniet, sal ons ook God se groot goedheid
vir alle ewigheid onthou. God beklemtoon goedhartigheid sodat ons nooit daarvan sal
vergeet nie. As jy dus ‘goddelik’ wil wees, moet jy jou allerbeste probeer om goedhartig te
wees. Soms is Christene so aan die leerstellings van hulle geloof toegewy dat hulle hard
klink, en op die ou einde mense afskrik. Wees versigtig; jy kan die regte doktrine, maar die
verkeerde gees hê! God se genade trek mense aan, dit skrik hulle nie af nie. In The Lion and
the Mouse, sê Aesop, ‘Geen goeie daad, maak nie saak hoe klein, word ooit gemors nie.’
In die woorde van Ralph Waldo Emerson: ‘Jy kan nie ‘n goeie daad te gou doen nie, want
jy weet nie hoe gou dit te laat mag wees nie.’ Die apostel Paulus stel dit so: ‘As broers en
susters in God se huisgesin moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om
mekaar met respek te hanteer’ (Romeine 12:10 NLV). Onthou vandag dat dit goddelik is om
goedhartig te wees.”