Konfronteer hulle!

2017-03-31
2 Samuel 12:7 NLV

“Kan jy jou die moed en integriteit indink wat dit van Natan moes verg om koning
Dawid oor sy verhouding met Batseba te konfronteer? Die meeste van ons vermy
konfrontasie, omdat ons afkeer en verwerping vrees. Deur sy sonde weg te steek, het
Dawid homself van die Here se seën afgesny. Toe hy terugkyk daarop, het hy geskryf,
‘As ek kwaad in my hart bedink het, sou die Here nie na my luister nie. Maar God het tog
geluister; Hy het my gebede verhoor’ (Psalm 66:18-19 NLV). Die klein vergroeisel wat
jy nie nou wil aanspreek nie, kan later ‘n kanker word wat jou hele toekoms verswelg.
Dit is ‘n te hoë prys om te betaal. As jy lief is vir iemand, moet jy moedig wees en
hulle in liefde konfronteer. Konfrontasie is ‘n geleentheid om daardie persoon te help
ontwikkel – mits jy dit met respek doen en hulle beste belange op die hart dra. Hier is
tien riglyne om jou te help om iemand op ‘n positiewe manier te konfronteer: 1) Doen
dit so gou moontlik. 2) Spreek die verkeerde dade, nie die persoon nie, aan. 3) Spreek
net dit wat die persoon kan verander aan. 4) Gee hulle die voordeel van die twyfel. 5)
Wees spesifiek. 6) Vermy sarkasme. 7) Probeer om nie die woorde ‘altyd’ en ‘nooit’ te
gebruik nie, want dis nie waar nie. 8) Wanneer dit toepaslik is, vertel hulle hoe jy oor
die verkeerde optrede voel. 9) Voorsien hulle van ‘n plan om die probleem mee op te
los. 10) Bevestig hom of haar as ‘n vriend. Die Bybel sê, ‘Die Here bestraf hulle wat Hy
liefhet…’ (Spreuke 3:11 NLV). As jy dus vir iemand lief is, sal jy hulle op die regte manier
konfronteer.”

Confrontation


2 Samuel 12:7 NKJV

“Can you imagine the courage and integrity it took for Nathan the prophet to
challenge King David about his affair with Bathsheba? Most of us tend to avoid
confrontation because we fear being disliked and rejected. But when you avoid
confrontation it often makes things worse. By hiding his sin, David was depriving
himself of God’s blessing. Looking back, he wrote, ‘If I had cherished sin in my heart,
the Lord would not have listened; but God has surely listened and has heard my
prayer’ (Psalm 66:18-19 NIV). Confrontation isn’t always the right response, but
when it is we need to be doing it in a positive way. Here are ten guidelines to help:
1) Do it ASAP. 2) Address the wrong action, not the person. 3) Only focus on what
the person can change. 4) Give them the benefit of the doubt. 5) Be specific. 6)
Avoid sarcasm. 7) Avoid saying ‘you always’ and ‘you never’ because they’re not true.
8) When it’s appropriate, tell them how we feel about what was done wrong. 9) Give
them a plan to fix the problem. 10) Affirm him or her as a person and as a friend. The
Bible says, ‘The Lord corrects those he loves’ (Proverbs 3:12 NCV). So in the same way
that God corrects us out of love, we need to make sure that when we’re confronting
someone we’re doing it from a place of love too. Confrontation is an opportunity to
help that person move closer to God, and to develop your relationship with them –
but let’s make sure we’re doing it respectfully and with their best interests at heart.”

Confront them!


2 Samuel 12:7 NKJV

“Can you imagine the courage and integrity it took for Nathan the prophet to challenge King David about his affair with Bathsheba? Most of us tend to avoid confrontationbecause we fear being disliked and rejected. But when you avoid confrontation itoften makes things worse. By hiding his sin, David was robbing himself of the blessing of the Lord. Looking back, he wrote, “”If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened; but God has surely listened and heard my…prayer”” (Psalm 66:18-19 NIV 1984 Edition). The tiny growth you don’t want to deal with now can end up becoming a cancer that consumes you in the future. That’s too high a price to pay. If you love someone, you’ll take your courage in your hand and confront them in love. Confrontation is an opportunity to help develop that person—provided you do it respectfully and with their best interest at heart. Here are ten guidelines to help you confront someone in a positive way: (1) Do it ASAP. (2) Address the wrong action, not the person. (3) Address only what the person can change. (4) Give them the benefit of the doubt. (5) Be specific. (6) Avoid sarcasm. (7) Avoid saying “”you always”” and “”you never”” because they are not true. (8) When it’s appropriate, tell them how you feel about what was done wrong. (9) Give them a plan to fix the problem. (10) Affirm him or her as a person and as a friend. The Bible says, “”The Lord corrects those he loves”” (Proverbs 3:12 NCV). So if you love someone, you’ll confront them in the right way.”

Christus is binne-in jou (2)

2017-03-30
Kolossense 1:27 NLV

“Paulus skryf, ‘…Christus lewe in my…’ (Galasiërs 2:20 NLV). Geen ander geloof maak so
‘n aanspraak nie. Geen ander beweging impliseer die lewende teenwoordigheid van
die stigter in sy volgelinge nie. Geen wonder Paulus het dit ‘n geheim genoem nie. Ons
begryp die idee van Christus vir my, of saam met my, of voor my. Paulus sê egter dat
dit beter is as dit – Christus is binne-in my! In sy geskrifte verwys Paulus 216 keer na
hierdie eenheid met Christus. Johannes maak 26 keer melding daarvan. Hulle beskryf
‘n Christus wat ons nie net na Hom toe aantrek nie, maar wat waarlik een word met
ons. Johannes skryf, ‘As mense sê hulle glo dat Jesus die Seun van God is, dan is God
by hulle en hulle is by God’ (1 Johannes 4:15 ABA). Net soos jy die huis besit waarin jy
bly, so bly Christus in jou en besit jou. Wanneer jy jou eie huis het, rig jy dit in soos jy
wil. Net so trek Jesus in en kommandeer jou hande en voete en eis jou gedagtes en
tong op. Voel jy vandag asof dinge in jou lewe herrangskik word? Dan leef Christus in
jou! Eugene Peterson parafraseer Paulus se woorde so: ‘God het elkeen wat Hy vir Hom
uitgesoek het se lewe nuutgemaak. Nou kan hulle die beeld van sy Seun weerkaats’
(Romeine 8:29 DB). Jy slaan ‘n nuwe blaadjie om wanneer Jesus in jou hart kom bly. Hy
het ‘n plan vir jou lewe, en Hy voorsien ook die krag om dit te vervul. Wat is jou taak?
Om in totale oorgawe met Hom saam te werk.”

Christ is in you (2)


Colossians 1:27 MSG

Paul writes, “Christ lives in me” (Galatians 2:20 NKJV). No other religion makes such a claim. No other movement implies the living presence of its founder in his followers. No wonder Paul refers to it as “the mystery.” We comprehend the idea of Christ for me, or with me, or ahead of me. But Paul said it’s better than that—Christ in me! In his writings Paul refers to this union with Christ 216 times. John mentions it 26 times. They describe a Christ who not only woos us to Himself, but actually “ones” us with Himself. John writes, “Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God” (1 John 4:15 NKJV). Just as you own the home you live in, so the Christ who lives in you owns you. And when you own a home you rearrange it the way you want it. Likewise, Jesus moves in and commandeers your hands and feet, requisitions your mind and your tongue. Do you sense things being rearranged in your life today? That’s “Christ in you”! Eugene Peterson paraphrases Paul’s words this way: “He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his Son” (Romans 8:29 MSG). Ever hear the old saying, “Making a silk purse out of a pig’s ear”? That’s what Jesus does when He takes up residence in your heart. He has a plan for your life, and He also provides the power to fulfil it. And what’s your part? To surrender and cooperate fully with Him.