Bewaar God se Woord (1)

2018-06-19
Job 23:12 NLV

Die Gees van God maak ons soos die Seun van God, deur die Woord van God! Dis hoekom Satan honderde padversperrings in jou pad sal plaas om te keer dat jy jou Bybel lees. Paulus skryf, ‘…[God se] boodskap kan julle geloof sterk maak en dit kan julle help om te weet dat God vir julle die dinge sal gee wat Hy belowe het om vir al die gelowiges te gee’ (Handelinge 20:32 ABA). God se Woord is soos ‘n saadjie; dis met potensiaal gevul. Jesus het gesê, ‘…Die woorde wat Ek aan julle gerig het, is Gees en lewe’ (Johannes 6:63 NLV). ‘n Wonderbaarlike ding gebeur wanneer jy die Skrif bestudeer. Jou verstand verhelder, jou hart resoneer en die waarheid begin in jou lewe. Die Bybel is meer as net ‘n doktrinale handboek. Dit skep geloof, produseer verandering, veroorsaak wonderwerke, genees seer, bou karakter, transformeer omstandighede, dra vreugde oor, oorkom teenstand, verslaan versoeking, bou hoop, stel krag vry, reinig gedagtes, bring dinge tot stand en waarborg jou toekoms. Jy kan nie daarsonder oorleef nie. Dis so noodsaaklik soos kos vir jou lewe. Dis hoekom Job gesê het, ‘…Wat Hy sê, het ek in my hart bewaar.’ God se Woord is die geestelike voedsel wat jy nodig het om jou lewensdoelwit te vervul. Die Bybel word as melk, brood, vaste kos en soeter as heuning beskryf (sien 1 Petrus 2:2; Matteus 4:4; 1 Korintiërs 3:2; Psalm 119:103). Hierdie viergang maaltyd is die Gees se spyskaart vir daaglikse krag en groei. Paulus skryf, ‘Hiervoor moet julle genoeg geestelike melk inkry. Smag daarom daarna… sodat julle daardeur kan groei tot volwasse gereddenes’ (1 Petrus 2:2 NLV). Maak dus ‘n verbintenis om elke dag tyd te spandeer om God se Woord te lees.

Sielskos: Eseg 40:10-42:20; Luk 1:26-38; Ps 73:17-28; Spr 15:22-24

Vertrou jou voorstaander, nie jou aanklaer nie (2)

2018-05-08
Romeine 8:33 NLV

Paulus skryf: ‘Wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitgekies het? God is immers die Een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die Een wat vir ons gesterf het, wat boonop opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit en wat daar vir ons pleit’ (verse 33-34 NLV). Satan se aanklagte sputter en val soos ‘n ballon wat afblaas. Hoekom hoor ons hulle dan nog? Hoekom voel ons as Christene steeds skuldig? Nie alle skuldgevoelens is sleg nie. God gebruik toepaslike dosisse skuld om sonde vir ons uit te wys. Ons weet dat skuldgevoelens van God af kom wanneer dit ‘…die verantwoording, dringendheid om reg te maak, ontsag… en erns om die oortreder te straf…’ (2 Korintiërs 7:11 NLV) meebring. God se skuldgevoelens bring net genoeg spyt mee om ons te verander. Satan se skuldgevoelens bring genoeg spyt mee om ons tot slaaf te maak. Moenie dat hy sy boeie om jou sluit nie! Onthou: ‘…julle lewe is saam met [Christus] veilig by God weggesteek’ (Kolossense 3:3 NLV). Wanneer God na jou kyk, sien Hy eerste vir Jesus. In Chinees is die woord vir geregverdig ‘n kombinasie van twee karakters: die figuur van ‘n lam en ‘n persoon. Die lam is bo-op en bedek die persoon. Wanneer God na jou kyk, is dit wat Hy sien: die perfekte Lam van God wat jou bedek. Net een keer in die Skrif word melding gemaak dat Jesus iets skryf. Hy skryf in die sand om vir die aangeklaagde sondaar wat Hy pas vergewe het, te sê, ‘…Ook Ek veroordeel jou nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie’ (sien Johannes 8:10-11). Die woord vir jou vandag is dus: Vertrou jou voorstaander, nie jou aanklaer nie!

Sielskos: Deut 14-17; Mark 7:1-13; Ps 37:25-31; Spr 12:1-3

Vertrou jou voorstaander, nie jou aanklaer nie (1)

2018-05-07
Openbaring 12:10 NLV

Die apostel Johannes het geskryf: “Toe het ek ‘n kragtige stem in die hemel hoor sê: ‘…Die aanklaer van ons medegelowiges is neergewerp, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het'” (vers 10 NLV). Satan het net een doel: ‘Die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig…’ (Johannes 10:10 NLV). Hy sal jou vrede steel, jou drome vernietig en jou toekoms verwoes. Hy neem mense in diens om sy gif te smokkel. Vriende onthou jou verlede. Predikers verkonding alle skuld en geen genade nie. Sommige ouers versprei dit vier-en-twintig uur ‘n dag. Lank reeds in volwassenheid hoor jy nog hulle stemme: ‘Hoekom kan jy nie groot word nie?’ ‘Wanneer gaan jy my begin trots maak?’ Wat is die antwoord? Jesus! Hy ‘… het nou die heel belangrikste posisie in die hemel. Daarom kan Hy nou ons saak by God suksesvol verdedig’ (Romeine 8:34 DB). In die teenwoordigheid van God, in uitdaging van Satan, staan Jesus Christus in verdediging van jou op. Hy neem die rol van ‘n priester aan. ‘Wat meer is, ons het ‘n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom ons gaan dan die heiligheid binne, ja, tot voor God, met ‘n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte gesuiwer is van ‘n skuldige gewete…’ (Hebreërs 10:21-22 NLV). ‘n Skoon gewete. ‘n Skoon hart. Vry van beskuldiging – vry van veroordeling. Nie net van ons foute in die verlede nie, maar ook van ons toekomstige foute. ‘Juis daarom kan Hy ons saak by God regmaak wanneer ons deur Hom na God toe gaan. Hy sal altyd daar wees om ons saak by God te stel, want Hy leef vir altyd’ (Hebreërs 7:25 DB). Moet dus nie na jou aanklaer luister nie – vertrou jou voorstaander!

Sielskos: Deut 11-13; Mark 6:45-56; Ps 37:16-24; Spr 11:30-31

Trust your advocate, not your accuser (1)


Revelation 12:10 NLT

The apostle John wrote: “I heard a loud voice shouting across the heavens…’For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth – the one who accuses them before our God day and night'” (v. 10 NLT). Satan has only one aim: “To steal, and to kill, and to destroy” (John 10:10). He’ll steal your peace, kill your dreams, and destroy your future. And he has deputized a horde of silver-tongued demons to help him. He enlists people to peddle his poison. Friends dredge up your past. Preachers proclaim all guilt and no grace. And some parents distribute it twenty-four hours a day. Long into adulthood you still hear their voices: “Why can’t you grow up?” “When are you going to make me proud?” So what’s the answer? Jesus! He’s “in the presence of God at this very moment sticking up for us” (Romans 8:34 TM). Let that sink in for a moment. In the presence of God, in defiance of Satan, Jesus Christ rises to your defense. He takes on the role of a priest. “And since we have a great priest over God’s house, let us come near to God with a sincere heart and a sure faith, because we have been made free from a guilty conscience” (Hebrews 10:21-22 NCV). A clean conscience. A clean record. A clean heart. Free from accusation – free from condemnation. Not just from our past mistakes, but from our future ones. “Since he will live forever, he will always be there to remind God that he has paid for [our] sins with his blood” (Hebrews 7:25 TLB). So don’t listen to your accuser – trust your advocate!

Soul food: Deut 11-13; Mark 6:45-56; Ps 37:16-24; Prov 11:30-31

Accuser vs. advocate (1)


Revelation 12:10 NLT

When John wrote that ‘the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth – the one who accuses them before our God day and night’ (v. 10 NLT), he was talking about Satan. And Satan has only one aim: ‘To steal and kill and destroy’ (John 10:10 NIV). He’ll try and steal our peace, kill our dreams, and destroy our future. And one way He does that is to plant thoughts in our minds. Thoughts like ‘I’m not good enough’, ‘I’m a failure’, ‘I’m a bad person’ or ‘I’m unlovable’. He tries to accuse us. He wants us to feel guilt and shame, because when we do we’re no longer effective in the kingdom. Guilt and shame keep us trapped, we think we’re not able to do what God’s called us to do and we often hide away. And when this happens, the devil’s accusations have won. But it doesn’t have to end this way. The Bible says that Jesus is ‘in the presence of God at this very moment sticking up for us’ (Romans 8:34 MSG). While the devil is our accuser, Jesus is our advocate. He is talking to God on our behalf. He defends us. He takes on the role of a priest. ‘And since we have a great priest over God’s house, let us come near to God with a sincere heart and a sure faith, because we have been made free from a guilty conscience’ (Hebrews 10:21-22 NCV). A clean conscience. A clean record. A clean heart. Free from accusation – free from condemnation. Not just from our past mistakes, but from our future ones. So let’s listen to Jesus’ voice above the accusing voice of the devil.

Deut 11-13; Mark 6:45-56; Ps 37:16-24; Prov 11:30-31