When things seem to go wrong

2018-11-12
Genesis 40:15 NKJV

Joseph had lived an exemplary life. He had made a fortune for his employer and had resisted the sexual advances of his boss’s wife and stayed true to God. But what was his reward? A prison sentence with no hope of parole. Since when does the high road lead over a cliff? Ever since the entry of evil into the world. And as long as Satan “prowls around like a roaring lion” (1 Peter 5:8 NIV), he will wreak havoc among God’s people. He will lock preachers like Paul in prisons. He will exile pastors like John on remote islands. He will afflict the friends of Jesus, like Lazarus, with diseases. But his strategies always backfire. The imprisoned Paul wrote the Epistles. The banished John saw heaven. The cemetery of Lazarus became a stage upon which Christ performed one of His greatest miracles. The prison in which they placed Joseph became his stepping-stone to the palace for which God had destined him. Looking back, he could say, “But as for you, you meant evil against me; but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive” (Genesis 50:20 NKJV). So look for God’s purposes in the reversals of your life, and you’ll begin to see them as stepping-stones to blessing. “The Lord shall not turn back until He has executed and accomplished the thoughts and intents of His mind” (Jeremiah 30:24 AMPC). God will use the circumstances you are in today to strengthen you, draw you closer to Himself, and accomplish His will for your life.

Soul food: Rom 1:1-3:20; John 9:24-41; Ps 99; Prov 29:11-14

Wanneer dinge verkeerd gaan


Genesis 40:15 NLV

Josef het ‘n voorbeeldige lewe gelei. Hy het ‘n fortuin vir sy werkgewer gemaak, die seksuele toenadering van sy baas se vrou weerstaan en getrou aan God gebly. Wat was egter sy beloning? ‘n Gevangenisstraf sonder enige vooruitsig van parool. Soms lei die regte pad jou oor die afgrond, omdat daar boosheid in die wêreld is. Solank as wat Satan soos ‘n brullende leeu rondloop (sien 1 Petrus 5:8), sal hy chaos onder God se kinders saai. Hy sal predikers soos Paulus in tronke laat opsluit. Hy sal pastore soos Johannes na verafgeleë eilande verban. Hy sal Jesus se vriende, soos Lasarus, met siektes tref. Sy strategieë loop egter altyd verkeerd. Paulus het die sendingsbriewe geskryf. Die verbanne Johannes het die hemel gesien. Die grafkelder van Lasarus het ‘n verhoog geword waarop Christus een van sy grootste wonderwerke kon uitvoer. Die tronk waarin hulle Josef gegooi het, het ‘n trappie na die paleis geword waarvoor God hom bestem het. Toe Josef terugkyk, kon hy sê, ‘Wat my betref, het God die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is. Hy het my gebring tot in hierdie hoë pos wat ek beklee sodat ek die lewens van baie mense kon red’ (Genesis 50:20 NLV). Kyk uit vir God se doel in die moeilike tye in jou lewe en jy sal begin om hulle as trappe na seën te sien. ‘Die Here… sal nie bedaar nie totdat Hy gedoen en bereik het wat Hy beplan het…’ (Jeremia 30:24 NLV). God sal die omstandighede waarin jy jou vandag bevind, gebruik om jou te versterk, jou nader aan Homself te bring en sy wil in jou lewe te vervul.

Sielskos: Rom 1:1-3:20; Joh 9:24-41; Ps 99; Spr 29:11-14

Bewaar God se Woord (1)

2018-06-19
Job 23:12 NLV

Die Gees van God maak ons soos die Seun van God, deur die Woord van God! Dis hoekom Satan honderde padversperrings in jou pad sal plaas om te keer dat jy jou Bybel lees. Paulus skryf, ‘…[God se] boodskap kan julle geloof sterk maak en dit kan julle help om te weet dat God vir julle die dinge sal gee wat Hy belowe het om vir al die gelowiges te gee’ (Handelinge 20:32 ABA). God se Woord is soos ‘n saadjie; dis met potensiaal gevul. Jesus het gesê, ‘…Die woorde wat Ek aan julle gerig het, is Gees en lewe’ (Johannes 6:63 NLV). ‘n Wonderbaarlike ding gebeur wanneer jy die Skrif bestudeer. Jou verstand verhelder, jou hart resoneer en die waarheid begin in jou lewe. Die Bybel is meer as net ‘n doktrinale handboek. Dit skep geloof, produseer verandering, veroorsaak wonderwerke, genees seer, bou karakter, transformeer omstandighede, dra vreugde oor, oorkom teenstand, verslaan versoeking, bou hoop, stel krag vry, reinig gedagtes, bring dinge tot stand en waarborg jou toekoms. Jy kan nie daarsonder oorleef nie. Dis so noodsaaklik soos kos vir jou lewe. Dis hoekom Job gesê het, ‘…Wat Hy sê, het ek in my hart bewaar.’ God se Woord is die geestelike voedsel wat jy nodig het om jou lewensdoelwit te vervul. Die Bybel word as melk, brood, vaste kos en soeter as heuning beskryf (sien 1 Petrus 2:2; Matteus 4:4; 1 Korintiërs 3:2; Psalm 119:103). Hierdie viergang maaltyd is die Gees se spyskaart vir daaglikse krag en groei. Paulus skryf, ‘Hiervoor moet julle genoeg geestelike melk inkry. Smag daarom daarna… sodat julle daardeur kan groei tot volwasse gereddenes’ (1 Petrus 2:2 NLV). Maak dus ‘n verbintenis om elke dag tyd te spandeer om God se Woord te lees.

Sielskos: Eseg 40:10-42:20; Luk 1:26-38; Ps 73:17-28; Spr 15:22-24

Vertrou jou voorstaander, nie jou aanklaer nie (2)

2018-05-08
Romeine 8:33 NLV

Paulus skryf: ‘Wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitgekies het? God is immers die Een wat ons vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die Een wat vir ons gesterf het, wat boonop opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit en wat daar vir ons pleit’ (verse 33-34 NLV). Satan se aanklagte sputter en val soos ‘n ballon wat afblaas. Hoekom hoor ons hulle dan nog? Hoekom voel ons as Christene steeds skuldig? Nie alle skuldgevoelens is sleg nie. God gebruik toepaslike dosisse skuld om sonde vir ons uit te wys. Ons weet dat skuldgevoelens van God af kom wanneer dit ‘…die verantwoording, dringendheid om reg te maak, ontsag… en erns om die oortreder te straf…’ (2 Korintiërs 7:11 NLV) meebring. God se skuldgevoelens bring net genoeg spyt mee om ons te verander. Satan se skuldgevoelens bring genoeg spyt mee om ons tot slaaf te maak. Moenie dat hy sy boeie om jou sluit nie! Onthou: ‘…julle lewe is saam met [Christus] veilig by God weggesteek’ (Kolossense 3:3 NLV). Wanneer God na jou kyk, sien Hy eerste vir Jesus. In Chinees is die woord vir geregverdig ‘n kombinasie van twee karakters: die figuur van ‘n lam en ‘n persoon. Die lam is bo-op en bedek die persoon. Wanneer God na jou kyk, is dit wat Hy sien: die perfekte Lam van God wat jou bedek. Net een keer in die Skrif word melding gemaak dat Jesus iets skryf. Hy skryf in die sand om vir die aangeklaagde sondaar wat Hy pas vergewe het, te sê, ‘…Ook Ek veroordeel jou nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie’ (sien Johannes 8:10-11). Die woord vir jou vandag is dus: Vertrou jou voorstaander, nie jou aanklaer nie!

Sielskos: Deut 14-17; Mark 7:1-13; Ps 37:25-31; Spr 12:1-3

Vertrou jou voorstaander, nie jou aanklaer nie (1)

2018-05-07
Openbaring 12:10 NLV

Die apostel Johannes het geskryf: “Toe het ek ‘n kragtige stem in die hemel hoor sê: ‘…Die aanklaer van ons medegelowiges is neergewerp, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het'” (vers 10 NLV). Satan het net een doel: ‘Die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig…’ (Johannes 10:10 NLV). Hy sal jou vrede steel, jou drome vernietig en jou toekoms verwoes. Hy neem mense in diens om sy gif te smokkel. Vriende onthou jou verlede. Predikers verkonding alle skuld en geen genade nie. Sommige ouers versprei dit vier-en-twintig uur ‘n dag. Lank reeds in volwassenheid hoor jy nog hulle stemme: ‘Hoekom kan jy nie groot word nie?’ ‘Wanneer gaan jy my begin trots maak?’ Wat is die antwoord? Jesus! Hy ‘… het nou die heel belangrikste posisie in die hemel. Daarom kan Hy nou ons saak by God suksesvol verdedig’ (Romeine 8:34 DB). In die teenwoordigheid van God, in uitdaging van Satan, staan Jesus Christus in verdediging van jou op. Hy neem die rol van ‘n priester aan. ‘Wat meer is, ons het ‘n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom ons gaan dan die heiligheid binne, ja, tot voor God, met ‘n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte gesuiwer is van ‘n skuldige gewete…’ (Hebreërs 10:21-22 NLV). ‘n Skoon gewete. ‘n Skoon hart. Vry van beskuldiging – vry van veroordeling. Nie net van ons foute in die verlede nie, maar ook van ons toekomstige foute. ‘Juis daarom kan Hy ons saak by God regmaak wanneer ons deur Hom na God toe gaan. Hy sal altyd daar wees om ons saak by God te stel, want Hy leef vir altyd’ (Hebreërs 7:25 DB). Moet dus nie na jou aanklaer luister nie – vertrou jou voorstaander!

Sielskos: Deut 11-13; Mark 6:45-56; Ps 37:16-24; Spr 11:30-31