Wees ‘n Samgar (3)

2017-11-04
Rigters 3:31 NLV

As Samgar op die feit gefokus het dat hy teen seshonderd Filistyne te staan gaan kom, sou hy heel waarskynlik opgegee het nog voordat hy begin het. Satan sal jou probeer ontmoedig en verslaan deur jou oorweldig te laat voel. Dis dan wanneer jy moet terugslaan en jou doelwit in kleiner stappe moet opbreek. Jy mag dalk nie jou verslawing, angs of anoreksia vir die res van jou lewe oorkom nie, maar met God se hulp kan jy vandag die stryd wen. Moet jou nie oor volgende week of volgende jaar bekommer nie. Kan jy versoeking vir vier-en-twintig uur oorkom? Kan jy die stryd vir een dag wen? Jy weet jy kan. Die Vyand weet dit ook. Neem dit dus een dag op ‘n slag. Ons spandeer heeltemal te veel energie deur op die einste ding te fokus wat ons nie kan beheer nie – die uitkoms. Jy sê, ‘Wat as ek weer in my slegte gewoonte verval? Wat as ek nie my doelgewig bereik of my droomwerk kry nie?’ Jesus het gesê, ‘En los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God!’ (Matteus 6:34 DB). Die manna wat die Israeliete in die wildernis ontvang het, het op ‘n daaglikse basis, nie maandeliks of jaarliks nie, geval. God wou hê dat hulle in volle afhanklikheid van Hom lewe. God se genade, nie jou eie dade nie, is die sleutel tot sukses. Die woord vir jou vandag is: ‘die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie. Hy bly getrou. Sy liefde het ons gespaar… ‘n Mens kan altyd op U vertrou. Elke oggend is U maar weer daar…Ek vertrou die Here, want Hy gee vir my lewe’ (Klaagliedere 3:22-24 DB).

Sielskos: Jes 45-48; Joh 7:14-24; Ps 30; Spr 28:25-28

Be a Shamgar (3)


Judges 3:31 NIV

If Shamgar had focused on the fact that he was going up against six hundred Philistines, he would probably have given up before he even started. Understand this: Satan will try to discourage and defeat you by making you feel overwhelmed by the problem. That’s when you need to counterpunch, by breaking down your goals into smaller steps. You may not be able to overcome your addiction, anxiety, or anorexia for the rest of your life, but with God’s help you can win the battle today. Don’t worry about next week or next year. Live in day-tight compartments. Can you resist temptation for twenty-four hours? Can you win the battle for one day? You know you can. And so does the Enemy. So take it one day at a time. We spend far too much energy focusing on the very thing we can’t control – the outcome. You say, “What if I fall back into my bad habit? What if my romantic efforts aren’t reciprocated? What if I don’t hit my target weight or get my dream job?” Jesus said, “Don’t be anxious about tomorrow. God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time” (Matthew 6:34 TLB). The manna the Israelites received in the wilderness arrived daily, not weekly or monthly. Why? Because God wanted them to live in total dependence on Him. God’s grace, not your own works, is the key to victory. The word for you today is: “His compassion never ends. It is only the Lord’s mercies that have kept us from complete destruction. Great is his faithfulness; his lovingkindness begins afresh each day…therefore I will hope in him” (Lamentations 3:21-24 TLB).

Soul food: Isa 45-48; John 7:14-24; Ps 30; Prov 28:25-28

Verstaan Satan se rol (5)

2017-09-25
Lukas 22:31 NLV

Lukas skryf: ‘Simon, Simon!’ het Jesus gesê. ‘Let op, die Satan het ernstig geëis om julle soos koring te kan sif, maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie moet begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou medegelowiges gaan ondersteun’ (verse 31-32 NLV). Satan se aanval bewys dat jy ‘n belangrike rol in God se plan het. Dit is hoekom hy so hard probeer om jou te verslaan. Die waarheid is, die intensiteit en duur van sy aanval is ‘n aanduiding van jou waarde vir God, en die vlak van seën wat God vir jou aan die ander kant van die aanval beplan. As jy dus aan Christus behoort, sien die aanval as ‘n teken van respek. Onthou ook Wie in beheer is. Satan het God se toestemming nodig gehad om vir Job aan te val. Jesus het gesê, ‘…God het die volle mag oor hemel en aarde aan My toevertrou’ (Matteus 28:18 NLV). Die doel van hierdie aanval is om jou van ‘n getuienis oor God se goedheid te voorsien. Jesus was gewillig dat Petrus ‘n toets moet ervaar sodat hy sy broers kon bemoedig. Miskien doen God dieselfde met jou. Hy weet dat die kerk, en die wêreld, lewende getuienenis van sy mag nodig het. Jou moeilikheid mag jou dalk voorberei om ‘n stem van bemoediging aan diegene wat swaarkry te wees. Onthou wat Josef aan sy broers gesê het: ‘Wat my betref, het God die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is…’ (Genesis 50:20 NLV). Omdat God jou liefhet en in beheer van jou lewe is, sal goeie dinge uit die moeilikheid wat jy tans ervaar, spruit.

Sielskos: 1 Kor 1-3; Mark 14:53-65; Ps 13; Spr 25:4-8

Verstaan Satan se rol (2)

2017-09-22
2 Korintiërs 12:7 NLV

Satan se aanval kan jou nader aan God bring. Dit was waar van Paulus se lewe. Dink aan Paulus se résumé: ‘n persoonlike ontmoeting met die opgestane Christus, ‘n deelnemer in hemelse visioene, ‘n apostel deur God gekies, ‘n skrywer van die Bybel. Hy het siekes gesond gemaak, die wêreld vol gereis en sommige van die wêreld se belangrikste dokumente geskryf. Min mense kan sy prestasies ewenaar. Miskien het hy dit geweet. God was egter te lief vir Paulus om toe te laat dat trots hom vernietig. ‘Daarom, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n boodskapper van Satan om my te kasty.’ Ons word nie vertel wat hierdie doring is nie, maar die doel daarvan is duidelik – om Paulus nederig te hou. Ons word ook die oorsprong daarvan vertel – ‘n boodskapper van Satan. Hierdie boodskapper kon ‘n pyn, ‘n probleem, of ‘n persoon wat ‘n pyn was, wees. Ons weet nie. Ons weet egter dat die boodskapper onder God se beheer was. Let op wat Paulus volgende sê: ‘Drie maal het ek die Here gesmeek dat dit my moet verlaat. Hy het egter vir my gesê: ‘My genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking.’ Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, juis dán is ek sterk’ (verse 8-10 NLV). Hier is ‘n waarheid wat elke toets in ‘n potensiële oorwinning kan transformeer: Satan en sy magte is eenvoudig ‘n stuk gereedskap in God se hand, om jou te versterk.

Sielskos: Sag 9-11; Mark 14:27-42; Ps 52; Spr 24:32-34

Weet wie jy in Christus is

2017-09-20
Jesaja 43:1 NLV

Ons hoor van mense wat na jare uit die tronk vrygelaat word vir ‘n misdaad wat hulle nie gepleeg het nie, dikwels omdat hulle verkeerdelik as die oortreder geïdentifiseer is. Om iemand te identifiseer beteken dat jy die vermoë het om hulle te herken en presies te sê wie hulle is. Satan wil hê dat jy moet identifiseer met dit wat mense sê wie jy is, versus dit wat God sê wie jy is. Tensy jy weet wie jy in God se oë is, sal Satan jou met gevoelens van veroordeling en onwaardigheid hamer. God se genade en onvoorwaardelike liefde vir jou is die enigste vaste fondasie waarop jy jou redding en selfwaarde moet baseer. Vandag sê God vir jou: “…Moenie bang wees nie, want Ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is Myne.” Jesus het homself slegs volgens God se opinie geïdentifiseer: “…Ek weet waarvandaan Ek gekom het en waarheen Ek teruggaan…” (Johannes 8:14 NLV). Mense het aaklige goed oor Jesus gesê, maar God het oor Hom gesê, “Die klip wat die bouers afgekeur het, het nou die sluitsteen geword” (Psalm 118:22 NLV). Die wete wie jy in Christus is, gee jou die selfvertroue om jou kop omhoog te hou. Jy is volmaak as gevolg van jou verhouding met Christus (sien Kolossense 2:10). God sien jou in Christus se regverdigheid geklee (sien 2 Korintiërs 5:21). Sodra jy dit aanvaar, sal jy ophou voel dat jy tekort skiet. Wanneer jy geld in die bank het en daaruit kontant wil trek, voel jy nie druk nie, omdat jy weet dat dit in ‘n rekening met jou naam daarop is. Net so, hoef jy nie vir ander mense se goedkeuring te spartel wanneer jy weet dat God jou liefhet en aanvaar nie.

Sielskos: Sag 5-8; Mark 14:12-26; Ps 34; Spr 24:29-31