Verskyn jou naam in die Boek?

2018-10-17
Openbaring 21:27 DB

Een nag in 1912, het die Titanic, die grootste pasassierstoomskip in die wêreld wat deur baie mense as onsinkbaar geag is, ‘n ysberg getref en gesink. Baie mense is dood. Na die ramp was die toneel buite die White Star Line kantore in Liverpool een van angs en rou soos vriende en familie van die mense aanboord die gebou toegeswerm het. Aan beide kante van die hoofingang is plakkate opgesit. Een plakkaat is genoem ‘GERED’; die ander een het gesê, ‘VERLORE.’ Van tyd tot tyd het ‘n verteenwoordiger van die besigheid met ‘n stuk papier uitgeloop wat die naam van nog ‘n pasassier bevat het. Wanneer hy die papier opgehou het, het ‘n doodse stilte oor die skare geswiep soos die geliefdes van die vermiste mense gewag het om te sien op watter kant hy die naam sou opskryf. Die dag wat Jesus gekruisig is, het God uit die hemel afgekyk, ‘GERED’ op die kruis geskryf en begin om name in die Lam se boek van die lewe op te skryf. Die boodskap van die kruis het nie verander nie. Jy hoef nie ‘n geleerde te wees om dit te verstaan nie. Die meeste mense wat na Christus toe kom, weet inderwaarheid nie veel oor die Bybel nie. Al wat hulle weet, is dat hulle ‘n Redder nodig het en dat God vir hulle lief is. Al wat jy moet doen om die ewige lewe te verkry, is om jou van sonde te bekeer en jou vertroue in Jesus te plaas. Die oomblik wat jy dit doen, skryf God jou naam in die Lam se boek en word jy ‘n lid van sy familie, met ‘n gewaarborgde plek in die hemel. Dit kan vandag met jou gebeur.

Sielskos: Eks 28-29; Joh 4:1-12; Ps 89:38-52; Spr 26:23-26

Is your name in the Book?


Revelation 21:27 NCV

One night in 1912, Titanic, the largest passenger steamship in the world and considered by many to be unsinkable, struck an iceberg and sank in the icy Atlantic. Many people died. Following the disaster the scene outside the White Star Line office in Liverpool was one of anxiety and grief as friends and relatives of those on board the ill-fated vessel thronged the building. On both sides of the main entrance notices were posted. One said, “KNOWN TO BE SAVED”; the other said, “KNOWN TO BE LOST.” From time to time a company official walked out with a piece of paper which contained the name of another passenger. When he held it up, a deathly stillness swept over the crowd as loved ones of the missing waited to see which side he would write the name on. The day Jesus was crucified, God looked down from heaven, wrote “KNOWN TO BE SAVED” on the cross, and started writing names in “The Lamb’s Book of Life.” And the message of the cross hasn’t changed. You don’t have to be a scholar to understand it. In fact, most people who come to Christ don’t know a lot about the Bible. All they know is they need a Savior, and God loves them. All you have to do to receive eternal life is repent of your sin and put your trust in Jesus. The instant you do that, God writes your name “in the Lamb’s book of life” and you become a member of His family, guaranteed a place in heaven. And it can happen for you today.

Soul food: Exo 28-29; John 4:1-12; Ps 89:38-52; Prov 26:23-26

Verstaan jou hemelse Vader (2)

2018-10-15
Psalm 103:13 DB

Om God as ‘n liefdevolle Vader te sien, mag dalk nie maklik kom as jy die littekens van ‘n verwaarloosde of mishandelde kindertyd met jou saamdra nie. Miskien het jy so baie onvervulde behoeftes in jou kindertyd gehad: liefde, sekuriteit, vertroue, gemak, materiële noodsaaklikhede, ens, dat jou gebrek aan hierdie dinge dit vir jou moeilik maak om te glo dat God aan al jou huidige behoeftes sal voorsien. Wat moet jy doen? Erken dat jou beeld van ‘n vader foutief is en dat dit op geen manier na jou hemelse Vader aard nie. Selfs die beste aardse vader kan nie teen Hom opgemeet word nie. Hy wil hê dat jy Hom as ‘n Vader wat omgee, sensitief, vrygewig, betroubaar en liefdevol is, sal benader. Dis hoekom Jesus ons geleer het om Hom ‘Ons Vader’ te noem, nie net ‘Almagtige God en Here’ nie. Soos ‘n goeie vader, verstaan God jou behoeftes en maak ten volle voorsiening daarvoor (sien Matteus 6:25-34). Net soos ‘n goeie ouer die unieke karaktereienskappe van elk van sy kinders herken, so ken Hy jou kenmerkende persoonlikheid, gawes, gedagtes en emosies. ‘Net soos ouers hulle kinders met groot liefde versorg, so versorg die Here elkeen wat Hom dien met arms vol liefde. Die Here weet hoe swak en vol foute ons is. Hy weet dat ons maar net klein en swak mensies is’ (Psalm 103:13-14 DB). God se sorg is nommerpas vir jou spesifieke gawes – en jou swakpunte. Soos ‘n liefdevolle vader aanvaar en vervul Hy sy verantwoordelikheid om vir jou te voorsien. Wat is jou rol in hierdie verhouding? Om soos die kind van ‘n betroubare, vrygewige, liefdevolle Vader op te tree!

Sielskos: Eks 22-24; Joh 3:1-21; Ps 89:1-14; Spr 26:17-19

Verstaan jou hemelse Vader (1)

2018-10-14
Johannes 8:27 NLV

Die mense in Jesus se tyd het dit moeilik gevind om die konsep van God as ‘n Vader te begryp. Heerser, koning, regter, het hulle verstaan – maar nie Vader nie. Die Ou Testament praat selde van God as ‘n Vader, terwyl die Nuwe Testament dit gereeld noem. Totdat Jesus gekom het en die Vader geopenbaar het, het Hy ‘n raaisel gebly. ‘…En niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun die Vader wil bekendmaak’ (Matteus 11:27 NLV). Baie van ons kan steeds nie sy Vaderskap en die ryke seën wat ons in Hom het, begryp nie. ‘Vader,’ God se allesomvattende naam, inkorporeer alles wat ons ooit sal nodig kry, terwyl dit onthul hoe Hy teenoor elkeen van ons voel. Dit verteenwoordig elke eienskap van die beste pa ooit. Dink wat ‘n liefdevolle, almagtige vader alles vir ‘n behoeftige kind sal doen. Jou hemelse Vader sal dit alles vir jou doen – en nog meer! Wanneer jy God as jou Vader herken, sal jou vrese verdwyn en sal jy begin glo dat daar ten volle aan al jou behoeftes voldoen sal word. Jesus het gesê, ‘Moet dus nie bang wees nie… Want dit maak julle Vader baie gelukkig om die koninkryk aan julle te gee’ (Lukas 12:32 NLV). Dit maak God gelukkig om aan jou die hulpbronne van sy koninkryk te gee! Hoekom? Omdat Hy jou net so liefhet soos Hy sy Seun Jesus liefhet! Jesus het gebid dat jy met vertroue kan weet dat ‘…U hulle liefhet net soos U My liefhet’ (Johannes 17:23 NLV). As sy verloste kind, het jy al die voordele daaraan verbonde wat lidmaatskap ‘…van God se huis’ (Efesiërs 2:19 NLV) meebring.

Sielskos: Heb 11:22; Gen 39:1-23; Gen 45:1-11; Gen 50:15-26

What is your life founded upon?

2018-10-12
Luke 6:46 NIV

Jesus told a story of two men who built a house. The wise one built his house on solid rock; the foolish one built his on sand. When a storm hit both houses, only the wise man’s was left standing. Now, Jesus wasn’t comparing wisdom with foolishness, because we’re all apt to be wise at times and foolish at others. And He didn’t say the house that survived was a believer’s house while the one that was destroyed belonged to an unbeliever, though that’s implied. He was comparing the two foundations (See Matthew 7:24-27). So, what is your life founded upon? When things get bad; when your back is against the wall; when your survival is on the line; when you’ve used up your last ounce of strength – what is it that gets you through? Certainly not your wisdom or your church affiliation. Faithful believers sometimes flounder in the midst of life’s storms: an abusive relationship, a financial collapse, an unfaithful partner, an irreversible loss, the illness of a child, psychological and physical disability, etc. Jesus’ point was this: When the storms of life come, the only way to get through them is to do what He says! Because God always honors His Word, your obedience aligns you with His Word, His will, and His power to act on your behalf. As you walk in obedience God will enable you to come through this storm, no matter how long and hard it rages.

Soul food: Exo 16-18; John 2:1-11; Ps 23; Prov 26:10-12