Be willing to learn from others

2017-04-11
Proverbs 3:13 NKJV

Certain people can make us feel “less than” when we’re in their company, but truly wise and mature people never try to do that. If you’ve had a bad experience with this, don’t allow it to drive you back in defeat. If you don’t stand near a ruler, you won’t be able to measure your growth or monitor how much you’ve developed. Whatever successful people know, they haven’t always known it-they had to learn and grow too. So don’t pretend you know what you don’t know. It’s best to speak genuinely and sincerely, asking questions when appropriate. Most successful people enjoy a chance to discuss and share what they know, so take advantage of this. Fear of rejection keeps us from going forward in life and in relationships. You’d be surprised how many people limit themselves to socializing only with those who are comparable to them. They feel uncomfortable the moment they’re surrounded by people who are different from them. An important part of your development occurs when you decide to cross the tracks and relate to people who are ahead of you in some way. These relationships create a chance for you to grow. It’s not wrong to lack knowledge; it’s wrong to be unwilling to learn. Joshua learned the principles of good leadership from Moses. Ruth learned how to find the right relationship by listening to Naomi. Make this Scripture a guiding principle of your life: “Happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding.”

Is jy regtig so gebore?

2017-04-10
Psalm 51:5 NLV

Of jou stryd nou met alkohol, dwelms, seks, woede, skinder, onvergifnis, steel, lieg of dobbel is, een ding is seker – ons word almal met ‘n geneigdheid tot sekere gedrag gebore. Dit is dus nie ‘n genetiese kwessie nie, maar ‘n geestelike kwessie. Dit gaan nie oor die wetenskap nie, maar oor sonde. Enigeen van ons kan vind dat ons met hierdie kwessies sukkel – nie omdat ons ‘n geen daarvoor geërf het nie, maar omdat ons Adam se sondige natuur geërf het die dag wat ons gebore is. Dawid sê, ‘Want ek is as sondaar gebore, en was dit voor my geboorte.’ Salomo sê dat daar geen uitsonderings is nie: ‘Want daar is niemand op aarde wat regverdig is nie, niemand wat net goeddoen en nooit sondig nie’ (Predikeer 7:20 NLV). So ja, ons is almal so gebore. Die rede dat hierdie tipe gedrag natuurlik is vir ons, is nie omdat ons nie kan help hoe ons is nie, maar omdat ons sondige natuur sterker is as ons begeerte om God te behaag. Selfs wanneer ons probeer, verloor ons soms die stryd. Paulus, die grootste van Christene, het erken dat hy misluk het toe hy die regte ding probeer doen het. ‘… Want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie’ (Romeine 7:18 NLV). As ons dus so gebore is, wat is die goeie nuus dan? Paulus sê vir ons: ‘… Wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Die antwoord hierop is: Jesus Christus en daarvoor dank ek God!..’ (Romeine 7:24-25). Toe jy gebore is, het jy Adam se korrupte natuur ontvang, maar deur die nuwe geboorte het jy Christus se natuur, wat sonde oorwin, lewensveranderend en geregtig is, ontvang!

Simplifying doesn’t have to be complicated

2017-04-08
Matthew 6:25 NKJV

Thoreau said, “Our lives are frittered away by detail…simplify, simplify.” Jesus put it another way: “Do not worry about your life…the birds…neither sow…reap nor gather into barns…yet your…Father feeds them” (vv. 25-26 NKJV). Charlie Shedd pastored a large church with many demands. He and his wife created a simplicity list: Make sure you need to simplify. Your problem may be inertia…because you aren’t doing enough. Selfishness never simplifies-it complicates. Remember why you’re here. Put God’s will first. You unclutter by having a pivotal purpose on which your life swings. Drop useless goals. Don’t wear yourself out on meaningless pursuits. You frustrate yourself by dedicating your life to the unimportant. You can’t do everything. If God intended you to be six people, he’d have divided you up! Leave some “world building” to others. Live one day at a time. Plan and hope for the future-but don’t live there. “Each day has enough trouble of its own” (v. 34 NIV 2011 Edition). Live well today and tomorrow’s strength will come. Wherever you are-be there. Stop thinking happiness comes at five o’clock, or at the evening’s party, or when you fall asleep. Live in the present. Develop a hobby. A change of activity keeps you fresh. Time spent playing is time well spent. You can’t slow the world, so slow yourself. Learn to gear down. When you can’t alter the pace, retire to the inner sanctuary and alter yourself. Adopt the perfect pattern: Christ…whose life cut history squarely in two. Follow Him as He lives a mighty life in quiet confidence. “Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus” (Philippians 2:5 KJV).

Soul food: <a target=”_blank” href=”https://www.bible.com/bible/114/JER.49.nkjv”>Jer 49-50</a>;
<a target=”_blank” href=”https://www.bible.com/bible/114/LUK.22.nkjv”>Luk 22:54-62</a>;
<a target=”_blank” href=”https://www.bible.com/bible/114/PSA.50.nkjv”>Ps 50:16-23</a>;
<a target=”_blank” href=”https://www.bible.com/bible/114/PRO.10.nkjv”>Prov 10:11-13</a>

Vereenvoudiging hoef nie gekompliseerd te wees nie


Matteus 6:25 NLV

Thoreau het gesê, ‘Ons lewens word op detail verspil… vereenvoudig, vereenvoudig.’ Jesus het dit op ‘n ander manier gestel: ‘…Hou op om julle te bekommer oor julle daaglikse lewe… Hou die voëls in die lug dop. Hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee aan hulle hulle kos…’ (verse 25-26 NLV). Charlie Shedd was die pastoor van ‘n groot kerk met baie eise. Hy en sy vrou het ‘n vereenvoudigingslys opgestel: Maak seker dat vereenvoudiging nodig is. Jou probleem mag dalk traagheid wees, omdat jy nie genoeg doen nie. Onthou hoekom jy hier is. Stel God se wil eerste. Jy sal eenvoudiger lewe wanneer jy ‘n noodsaaklike doel het waarnatoe jy moet werk. Laat vaar nuttelose doelwitte. Moenie jouself moeg maak met onbelangrike take nie. Jy kan nie alles doen nie. Lewe een dag op ‘n slag. Beplan en hoop vir die toekoms – maar moenie daar lewe nie. ‘…Môre sal sy eie bekommernisse bring…’ (vers 34 NLV). Lewe goed vandag, en more se krag sal vanself kom. Waar jy ook al is – wees dáár. Hou op om te dink dat vreugde vyfuur in die middag, of by vanaand se partytjie, of wanneer jy aan die slaap raak, opdaag. Lewe in die oomblik. Ontwikkel ‘n stokperdjie. ‘n Verandering van aktiwiteit hou jou vars. Tyd wat gebruik word om te speel is tyd wat goed gebruik word. Jy kan nie die wêreld laat stilstaan nie, maar jy kan jouself laat stilstaan. Leer om af te skakel. As jy nie die pas kan verander nie, gaan na jou binnekamer en verander jouself. Kies die perfekte voorbeeld: Christus. ‘Julle gesindheid moet soos Jesus Christus s’n wees…’ (Filippense 2:5 NLV).

Overcoming bad memories

2017-04-06
To overcome bad memories you must: (1) Reframe them. Looking back, Joseph said, “You meant evil against me, but God meant it for good” (Genesis 50:20 NAS). (2) Reject them. The next time a bad memory resurfaces, refuse to entertain it. “Do... Isaiah 43:18 NAS

To overcome bad memories you must: (1) Reframe them. Looking back, Joseph said, “You meant evil against me, but God meant it for good” (Genesis 50:20 NAS). (2) Reject them. The next time a bad memory resurfaces, refuse to entertain it. “Do not…ponder the things of the past.” (3) Refocus your thoughts. “Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead” (Philippians 3:13 NKJV). You say, “I can’t help remembering.” If you can recall your troubles, you can recall your blessings. The most effective way to overcome bad memories – is to replace them with good ones! And here’s some great news: Every promise God gives you contains the power to fulfil it. So meditate on these words and personalize them: “Fear not…do not feel humiliated, for you will not be disgraced; but you will forget the shame of your youth” (Isaiah 54:4 NAS). “The former things shall not be remembered or come into mind…be glad and rejoice forever in that which I create” (Isaiah 65:17-18 AMP). Notice the word create. God can create beauty out of ashes and order out of chaos-but it doesn’t happen overnight. You’ll do a lot of growing and forgiving along the way. In some cases you’ll forgive others; in other cases you’ll forgive yourself. You say, “But all those promises are from the Old Testament!” Yes, but the Bible says, “He carries out and fulfils all of [His] promises, no matter how many…there are” (2 Corinthians 1:20 TLB). So bring your bad memories to God and let Him heal them.

Soul food: <a target=”_blank” href=”https://www.bible.com/bible/100/JER.41.nasb”>Jer 41-44</a>;
<a target=”_blank” href=”https://www.bible.com/bible/100/LUK.22.nasb”>Luk 22:24-38</a>;
<a target=”_blank” href=”https://www.bible.com/bible/100/PSA.25.nasb”>Ps 25:16-22</a>;
<a target=”_blank” href=”https://www.bible.com/bible/100/PRO.10.nasb”>Prov 10:4-7</a>